8 Egwyddor Arweiniol i Llogi Arbenigwr Marchnata E-bost

Ffotograffau adneuo 9053853 m

Yn rhan un (Efallai y bydd Angen Arbenigwr Marchnata E-bost arnoch chi…) buom yn trafod pryd a pham y gallai fod yn syniad da contractio gydag arbenigwyr sydd â phrofiad marchnata e-bost pwrpasol. Nawr byddwn yn amlinellu'r egwyddorion arweiniol i'w hystyried cyn llogi asiantaeth farchnata e-bost, ymgynghorydd marchnata e-bost neu reolwr marchnata e-bost mewnol. Pam?

Yn rhy aml o lawer mae cwmnïau'n gwneud eu dewis ar sail y meini prawf anghywir, sy'n achosi torcalon, aneffeithlonrwydd, a chryn dipyn o gynhyrchiant a doleri coll.

Pum Peth Na Ddylech Chi Eu Gwneud

 1. Peidiwch â chyfyngu'ch chwiliad yn ddaearyddol. Ydy, y ffordd fwyaf hwylus i adeiladu ymddiriedaeth yw mewn perthnasoedd wyneb yn wyneb, ond nid yw hynny'n golygu na ellir adeiladu ymddiriedaeth ar arfordiroedd neu gyfandiroedd ar wahân o ran hynny. Cadwch mewn cof mai'r hyn rydych chi'n edrych amdano yw'r ffit cywir. Mae cyfyngu'ch chwiliad o'r cychwyn cyntaf i ardal ddaearyddol ddiffiniedig yn cyfyngu'n ddiangen. Gyda'ch cyllideb farchnata a'ch ROI mewn perygl, mae'r addewidion yr un mor uchel. Yn y diwrnod hwn o'r e-bost a WebEx, mae cyfathrebu'n hawdd ac yn syth. Mewn gwirionedd, pan fyddwn yn cwrdd yn bersonol â'n cleientiaid (p'un a oeddent angen gwasanaethau ad hoc neu wedi'u rheoli'n llawn), mae cyfarfodydd fel arfer yn canolbwyntio ac yn effeithlon oherwydd ein bod wedi eu cynllunio ymlaen llaw ac mae amser yn brin.
 2. Peidiwch â sgrinio gweithwyr proffesiynol yn seiliedig ar faint. Os ydych chi'n gwmni bach, ni ddylech ddiystyru gweithio gyda gwn i'w llogi dim ond oherwydd eu bod yn cynnig mwy o wasanaethau a bod ganddynt fwy o brofiad nag sydd ei angen arnoch; yn sicr, efallai nad ydych chi'n ganolfan elw enfawr iddyn nhw ond efallai bod ganddyn nhw'r union arbenigedd sydd ei angen arnoch chi.
  Yn yr un modd, ni ddylai cleientiaid mwy eithrio asiantaethau bach na gweithwyr proffesiynol annibynnol rhag eu hystyried. Efallai y bydd gan bobl dalentog sydd wrth y llyw siopau bach fwy o brofiad na gweithiwr proffesiynol marchnata e-bost lleol neu'r staff lefel ganol a fyddai'n cael eu neilltuo i chi mewn asiantaeth gwasanaeth llawn mawr. Y sylw, yr arbenigedd a'r syniadau sy'n bwysig.
 3. Peidiwch â gwneud profiad diwydiant yn hanfodol. Gallai manteision marchnata sydd â llawer o brofiad categori fod yn destun meddwl grŵp diwydiant. Ni fydd unrhyw un grŵp nac unigolyn byth yn gwybod cymaint ag yr ydych chi am eich diwydiant, felly dylech eu llogi am yr hyn maen nhw'n ei wybod: celf a gwyddoniaeth marchnata e-bost.
  Un o'r pethau rwy'n eu caru am fod mewn marchnata e-bost yw croesbeillio syniadau a gafwyd o weithio ar draws amrywiaeth o ddiwydiannau. Mae pob diwydiant yn unigryw, ond maen nhw i gyd yn rhannu nodweddion cyffredin. Yn aml, mae'r hyn rydyn ni'n ei ddysgu wrth wasanaethu cleient mewn un diwydiant yn sbarduno syniad newydd i gleient mewn diwydiant arall.
 4. Peidiwch â gofyn am (na difyrru) gwaith hapfasnachol. Mae ymgyrchoedd neu brofion hapfasnachol yn bane'r busnes asiantaeth, mae'r un peth yn wir am rai e-bost-ganolog. Mae ymgyrchoedd penodol fel steroidau, yn aml maent yn gorgyffwrdd â'r cyflwynwyr? galluoedd. Ond y rheswm mwyaf i beidio â gofyn am waith penodol yw na fydd y rhagolygon gorau - y rhai rydych chi wir eu heisiau - yn ei wneud. Nid oes raid iddynt. Po fwyaf y maent yn barod i neidio trwy gylchoedd hapfasnachol i chi, y mwyaf y dylech fod yn amheus. Os ydyn nhw'n barod i roi eu gwaith i ffwrdd, rhaid peidio â chael marchnad dda iawn ar ei gyfer.
 5. Peidiwch ag osgoi cwestiynau am eich cyllideb. Peidiwch â gadael i unrhyw un ddweud wrthych nad yw arian (neu gyllideb) yn siarad. Mae gan bob asiantaeth neu gontract allanol isafswm penodol o ran cyllideb cleientiaid, a gyrhaeddir trwy brofiad ac a ragfynegir yn rhannol gan yr economi a'u llwyth cleientiaid cyfredol. Dyna pam ei bod yn bwysig, er mwyn cynnal adolygiad gwybodus, bod gennych ryw syniad o beth yw neu y dylai eich cyllideb fod. Efallai eich bod chi wedi cael profiad annymunol trwy ddatgan eich cyllideb yn gynnar neu beth oeddech chi'n meddwl oedd yn rhy agored (cofiwch y wefan gyntaf i chi ei datblygu?) Mae'n digwydd. Ond fel rheol gyffredinol, pan siaradwch â'r rhagolygon sydd â diddordeb, cymerwch ran mewn deialog agored o ran eich cyllideb. Yn y diwedd bydd yn arbed amser, egni ac arian i chi.

Felly sut ddylech chi ddewis partner marchnata e-bost?

 1. Penderfynwch beth sydd ei angen arnoch chi. Y peth gwaethaf y gallwch chi ei wneud yw llogi ar gyfer swydd ac yna peidio â gadael iddyn nhw ei wneud. Oes angen rhywun i arwain neu rywun i ddilyn? Cwmni a all ddatblygu strategaeth neu arbenigwr ar weithredu? Ymgynghorydd sy'n hoffi cael hwyl neu un sy'n fusnes i gyd? Gweithiwr i gymryd archebion neu rywun a fydd yn herio'ch meddwl?
 2. Dechreuwch sgwrs. Anfonwch e-bost at y rhagolygon, neu rhowch alwad iddynt. Treuliwch ychydig funudau ar y ffôn gyda'ch gilydd a chewch ymdeimlad o gemeg a diddordeb ar unwaith. Gofynnwch iddyn nhw am eu hanes, pwy yw eu cleientiaid presennol, beth yw eu galluoedd craidd.
 3. Gwahoddwch nhw i adolygu llond llaw o astudiaethau achos. Cadwch mewn cof nad ydych chi'n edrych i weld a oes ganddyn nhw ganlyniadau da i'w riportio (bydd pob un ohonyn nhw) ond i ddeall y meddwl y tu ôl i sut y gwnaethon nhw gyrraedd eu datrysiadau. Byddwch chi'n dysgu am eu proses, beth ydyw, sut mae'n gweithio, a sut y gallai fod yn addas i'ch cwmni a'ch diwylliant. A yw'n drefnus? Yn seiliedig ar ysbrydoliaeth? Wedi'i yrru gan ddata?

Pan ddewch o hyd i ffit da, trafodwch gyda nhw y ffordd orau i sicrhau perthynas hir a llwyddiannus. Dewch i gytundeb clir ar eich disgwyliadau am iawndal a gwasanaethau. Yna taniwch gwn y dechreuwr a gadewch iddyn nhw weithio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.