7 Rhesymau Pam fod Ffurflenni Arweiniol yn farw

7 Rhesymau Pam fod Ffurflenni Arweiniol yn farw

Mae manwerthwyr digidol a siopau brics a morter bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol o ddal mwy o dennyn a'u troi'n gwsmeriaid sy'n talu. Byddai dweud bod hon yn her fawr yn danddatganiad gwarthus, gan fod dyfodiad y rhyngrwyd wedi gwneud cystadleuaeth yn gyflymach i bob diwydiant y gellir ei ddychmygu.

Trwy gydol y blynyddoedd, byddai manwerthwyr yn gosod ffurflenni “Cysylltu â Ni” ar eu gwefan gyda’r gobaith y byddai porwyr sydd â diddordeb yn cysylltu â nhw. Y ffurflenni “Cysylltu â Ni” yw'r hyn y mae marchnatwyr digidol yn ei alw'n “Ffurflenni Arweiniol Statig;” ac er iddynt gyflawni pwrpas tua 10-15 mlynedd yn ôl, nid ydynt bron mor effeithiol ag yr arferent fod. Mewn gwirionedd, byddwn yn mynd mor bell â dweud maen nhw wedi marw yn eithaf da.

Fel y soniais mewn erthyglau blaenorol, mae cyfryngau rhyngweithiol yn dod yn llawer mwy poblogaidd ymhlith manwerthwyr (digidol a brics a morter), ac mae'n disodli'r angen am ffurflenni plwm yn gyflym. Yn dal i fod, efallai eich bod chi'n gofyn i chi'ch hun “Os yw manwerthwyr yn dal i ddefnyddio ffurflenni plwm statig, pam ydych chi'n eu hystyried yn farw?"

Dyma 7 Rheswm Pam Mae Ffurflenni Arweiniol yn farw:

1. Nid oes unrhyw un Eisiau Llenwi Ffurflenni Statig mwyach

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, nid yw ffurflenni plwm statig wedi dod yn ddim mwy nag addurn. Nid oes unrhyw un yn talu sylw i ffurflenni plwm mwyach; ac a dweud y gwir, nid yw'r defnyddwyr hynny yn derbyn unrhyw beth o werth o gyflwyno eu gwybodaeth. Ar ôl iddyn nhw gyflwyno eu gwybodaeth gyswllt, mae fel petai'n mynd i dwll du ... nes bod cynrychiolydd gwerthu yn eu galw i fyny, wrth gwrs.

Ar ôl i ddefnyddwyr gyflwyno eu gwybodaeth gyswllt, y gobaith yw y bydd rhywun o'r cwmni'n estyn yn ôl gyda'r wybodaeth a'r adnoddau maen nhw'n chwilio amdanyn nhw. Nawr, os ydw i wedi dysgu unrhyw beth fel siopwr ar-lein yn aml, gwir bwrpas y ffurflenni hyn yw cael eu gwybodaeth gyswllt a gwerthu rhywbeth iddyn nhw. Weithiau mae'r arweinyddion yn cael eu meithrin, ac weithiau nid ydyn nhw. Y naill ffordd neu'r llall, mae'n debyg bod y mwyafrif o'r defnyddwyr sy'n llenwi ffurflen arweiniol yn barod yn dal i fod ar frig y twmffat prynu (neu yn y cyfnod ymchwil) - sy'n golygu nad ydyn nhw'n hollol barod i brynu eto.

Mae Roedd dim ond rhywbeth a wnaeth defnyddwyr i gael gwybodaeth ychwanegol oedd pwynt mewn amser wrth lenwi ffurflen plwm statig. Fodd bynnag, gyda dyfodiad y rhyngrwyd, mae defnyddwyr wedi dod yn fwy dewisol ynglŷn â'r cynhyrchion a'r gwasanaethau y maent yn buddsoddi ynddynt - ac yn haeddiannol felly! Mae yna lawer mwy o opsiynau i ddefnyddwyr ddewis ohonynt, felly maen nhw'n cymryd yr amser i wneud yr ymchwil honno. Os ydyn nhw'n dal i chwilio am wybodaeth ychwanegol, mae'n debyg nad ydyn nhw am gael eu gwerthu iddyn nhw ar unwaith.

Mae profiadau rhyngweithiol (neu ffurflenni plwm rhyngweithiol) yn goddiweddyd ffurflenni plwm statig yn gyflym fel y dull dewisol o ddal plwm ymhlith busnesau ar-lein. Y rheswm am hyn yw oherwydd ei fod yn caniatáu i ddefnyddwyr gael sgwrs gyfranogol ddwyffordd â'ch gwefan er mwyn cael yr atebion maen nhw'n chwilio amdanyn nhw.

Gadewch i ni ddweud, er enghraifft, mae defnyddiwr eisiau gwybod pa opsiynau cyllido sydd orau ar gyfer eu sefyllfa cyn prynu dodrefn. Enghraifft dda o brofiad rhyngweithiol gwerthfawr fyddai asesiad sy'n gwerthuso defnyddiwr ar sail unigol (yn seiliedig ar y wybodaeth unigryw y maent yn ei darparu) ac yn darparu datrysiad credadwy iddynt. Mae hyn, wrth gwrs, yn arwain at ein pwynt nesaf….

2. Profiadau Rhyngweithiol Cynhyrchu Cyfraddau Ymgysylltu Uwch

Yn wahanol i ffurflenni plwm statig, mae profiadau rhyngweithiol yn llythrennol yn caniatáu i ddefnyddwyr gael sgwrs â'ch gwefan. Yn lle “llenwi'r bylchau” (Enw, e-bost, ffôn, sylwadau), mae sgwrs yn digwydd trwy gyfres o gwestiynau ac atebion. Oherwydd hyn, mae cyfraddau ymgysylltu â gwefannau fel arfer yn llawer uwch na chyfraddau gwefannau sydd â ffurflenni plwm statig.

Un o'r mathau o brofiad rhyngweithiol mwyaf cyffredin yw asesiadau. Mewn profiad asesu, mae brandiau yn gofyn cwestiynau gwahanol i ddefnyddwyr ddod i gasgliadau amdanynt a darparu datrysiad posibl i'w problem gyfredol. Gadewch i ni ddweud, er enghraifft, bod defnyddiwr yn ymweld â gwefan cyfadeilad fflatiau ac yn ceisio darganfod pa gynllun llawr y bydd yn mynd gydag ef (ac mae llawer i'w ddewis). Mae'n ymddangos bod hon yn broblem nodweddiadol i lawer o ddarpar rentwyr. Ffordd dda o ddatrys y mater hwn a hybu hyder defnyddwyr yw creu asesiad sy'n cynnig awgrymiadau cynllun llawr. Yn y profiad, byddai'r wefan yn gofyn cwestiynau amlddewis perthnasol (Ex: "Faint o bobl sydd yn eich teulu? Oes gennych chi blant? Oes gennych chi anifeiliaid anwes mawr?, Ac ati.") A byddai'r atebion a ddarperir gan y defnyddiwr yn dod i gasgliad .

Nawr, a ydych chi'n deall yr hyn rwy'n ei olygu pan ddywedaf “gall defnyddwyr gael sgyrsiau â'ch gwefan?” Mae'r wefan yn gofyn cwestiynau ac mae'r defnyddiwr yn ymateb gydag atebion i'r cwestiynau hynny. Oherwydd bod sgyrsiau fel arfer yn cymryd ychydig mwy o amser na llenwi ffurflen yn unig, mae hynny'n golygu bod ymgysylltu ar eich gwefan fel arfer yn hirach hefyd. Yn ogystal, ar ôl i ddefnyddiwr gael datrysiad posibl (gadewch i ni ddweud, er mwyn eglurhad, mae'n gynllun llawr 2 ystafell wely, 1.5 ystafell ymolchi), mae'n debygol y bydd y defnyddiwr eisiau aros ar eich gwefan a gwneud a ychydig mwy o ymchwil ar yr ateb hwnnw (neu'r cynllun llawr, yn hytrach). Nid yw ffurflenni plwm statig yn darparu datrysiad ar unwaith; felly pa reswm go iawn y byddai'n rhaid i ddefnyddiwr aros ar eich gwefan nes ei fod wedi'i alw gan y cynrychiolydd gwerthu? Dyma pam mae ymgysylltu fel arfer gymaint yn is ar wefannau sydd â ffurflenni plwm statig.

3. Gyda Ymgysylltiad Uwch yn Dod Trosiadau Uwch

Fel y soniais o'r blaen, nid oes gan bobl ddiddordeb mewn llenwi ffurflenni plwm statig. Unwaith eto, mae eu gwybodaeth yn mynd i wagle anhysbys (nes eu bod yn cael bathodyn gan werthwr, sy'n aml yn wir) ac nid ydyn nhw'n derbyn unrhyw beth o werth ar unwaith ar ôl iddyn nhw gyflwyno eu gwybodaeth gyswllt. Mewn sawl ffordd, mae defnyddwyr yn teimlo eu bod nhw'n cael eu swindled. Maen nhw'n addo rhywbeth o werth, ond peidiwch â chael gafael arno bob amser. Dyma pam nad yw defnyddwyr yn llenwi ffurflenni plwm statig mwyach.

Un o'r prif resymau pam mae profiadau rhyngweithiol yn gweithio mor llwyddiannus yw oherwydd ei fod yn caniatáu i frandiau wneud addewidion y gallant eu cadw yn y bôn! Yn lle gorfod aros am wybodaeth ychwanegol gan gynrychiolydd gwerthu, gallant gael ateb o fewn ychydig funudau. Os yw defnyddwyr yn sicr o gael atebion ar unwaith, nid dechrau'r profiad yn unig ydyn nhw; maen nhw'n mynd i gwblhau'r profiad a throsi o fod yn ddefnyddiwr yn arweinydd llawn. Nid yw defnyddwyr eisiau aros ar berson arall i roi gwerth cyfnewid eu cerbyd iddynt, ac nid ydynt am gynyddu i gynllun llawr drud yn ddiangen mewn adeilad fflatiau. Byddai'n well gan ddefnyddwyr roi eu hwyau mewn un fasged yn gyntaf cyn iddynt fynd i gyfnod prynu / prydlesu hyd yn oed.

Yr ateb i broblem defnyddiwr yw'r cymhelliant eithaf iddo gwblhau profiad. Rwy'n golygu, yn sicr - gallai profiadau rhyngweithiol gymryd ychydig mwy o amser (gan fod angen i ddefnyddwyr ateb cwestiynau i gael eu canlyniadau), ond os yw'n golygu cael rhywbeth o werth ar unwaith a fydd yn eu helpu gyda'u penderfyniad prynu, maen nhw'n mynd i gymryd y amser ychwanegol. Ac yn union fel ein bod ni'n glir, gall y cymhellion fod yn unrhyw beth rydych chi am iddyn nhw fod. Gall fod yn werth cyfnewid, asesiad (neu adroddiad), cwpon neu ostyngiad, e-lyfr - beth bynnag y mae eich calon yn ei ddymuno.

7 Rhesymau Pam fod Ffurflenni Arweiniol yn farw

4. Mae Profiadau Rhyngweithiol yn hynod addasadwy

Ni waeth pwy sy'n ymweld â'ch gwefan, bydd ffurflenni plwm statig yn edrych ac yn gweithredu yn yr un ffordd yn gyson. Mae yna le i lenwi'ch enw, eich rhif ffôn, eich cyfeiriad e-bost, ac weithiau mae lle i gwestiynau neu sylwadau. Dyna yn y bôn maint llawn y ffurflenni plwm statig. Weithiau gallwch chi newid cwestiwn, ac weithiau ni allwch. Y naill ffordd neu'r llall, yn bennaf mae'n lle i ddal gwybodaeth gyswllt - a dim mwy na hynny.

Fodd bynnag, mae gan brofiadau rhyngweithiol bosibiliadau bron yn ddiddiwedd ar gyfer addasu. Mae profiadau rhyngweithiol nid yn unig yn darparu ar gyfer eich nodau busnes, ond maent hefyd yn darparu ar gyfer anghenion eich defnyddwyr hefyd. Yr unig amod i'r profiadau rydych chi'n eu creu yw eich bod chi'n addo rhywbeth o werth. Gall fod yn asesiad, gostyngiad, gwerth cyfnewid i mewn, cofnod ysgubol - unrhyw beth a fydd yn denu eich sylfaen defnyddwyr yn ddigonol i'w cael i gwblhau profiad.

Ar wahân i allu addasu'r math profiad go iawn (ac addasu'r cwestiynau), y peth cŵl arall yw bod gan eich brand reolaeth lwyr dros edrychiad profiad rhyngweithiol. Mae popeth o'r cynllun lliw, i'r ddelweddaeth, ac yn bwysicach fyth, y brandio, yn hollol yn ôl disgresiwn y crëwr. Pa ffordd well o gyfreithloni'ch brand na'i gysylltu â'ch ffurflenni arweiniol rhyngweithiol? Nid yn unig y bydd y defnyddiwr yn gwybod bod y wybodaeth yn mynd yn uniongyrchol atoch chi, ond bydd y brand yn rhoi benthyg y syniad ei fod yn cael yr union beth maen nhw'n gofyn amdano.

Rwy'n dyfalu mai'r pwynt rwy'n ceisio ei wneud yw bod pob un o'r mathau profiad hyn yn ddiddorol. Nid yw'n ffurf blaen sydd ond yn caniatáu ichi nodi testun. Nid oes rhaid i ddefnyddwyr “siarad â wal” mwyach. Gall eich gwefan gasglu gwybodaeth benodol gan ddefnyddiwr a chynhyrchu rhywbeth o werth yn seiliedig ar y wybodaeth y mae'n ei chasglu. Ni all ffurflen plwm statig wneud hynny.

5. Mae'n haws gwahaniaethu eich hun oddi wrth eich cystadleuwyr

Er nad yw ffurflenni plwm statig yn ffordd boblogaidd i ddefnyddwyr ymholi am ragor o wybodaeth, mae yna dunelli o gwmnïau o hyd sy'n dewis slapio'r ffurflenni hyn ar eu gwefannau. Ac er bod nifer y brandiau sy'n trosoli profiadau rhyngweithiol yn cynyddu'n gyson, mae'n debygol iawn y bydd eich brand yn sefyll allan ymhlith ei gystadleuwyr. Pam? Wel, gadewch i ni nodi'r amlwg - nid yw pawb yn defnyddio cynnwys rhyngweithiol ar gyfer eu hanghenion cipio arweiniol. Os ydych chi'n rhoi unrhyw fath o brofiad rhyngweithiol ar eich gwefan, bydd yn sefyll allan i'ch defnyddwyr ar unwaith. Yn lle llenwi'r ffurflen statig arferol ac aros am ymateb, maen nhw'n ateb cwestiynau a rhywbeth o werth. Mae'r profiad yn unig yn wahanol IAWN.

Yn ail, rhaid i ni beidio ag anghofio am agwedd addasu ffurflenni plwm rhyngweithiol. Nid yn unig y bydd edrychiad cyffredinol y ffurflen arweiniol ryngweithiol yn sefyll allan ym meddwl rhywun, ond mae'r profiad gwirioneddol (yr asesiad, yr arfarniad masnach, y cwis, y gêm, ac ati) yn gofiadwy ac yn rhywbeth nad yw eich cystadleuwyr yn ôl pob tebyg yn ei olygu ' t gwneud…. eto.

6. Ni all Ffurflenni Arweiniol Statig Dal y Swm Data sydd ei Angen ar Farchnatwyr Digidol

Beth yw'r caeau mwyaf cyffredin a welwch ar ffurf plwm statig? Enw, ffôn, cyfeiriad e-bost, math o ymholiad (gwymplen yn aml) ac weithiau ardal ar gyfer sylwadau ac ymholiadau. Nid yw hynny'n llawer o wybodaeth, ynte? Nid yw gwybodaeth gyswllt defnyddiwr yn rhoi unrhyw fewnwelediad i'r hyn sy'n gwneud y defnyddiwr hwnnw'n unigryw. Nid oes unrhyw wybodaeth ynglŷn â dewisiadau siopa, llinell amser siopa, diddordebau defnyddwyr - mae'r rhestr yn mynd rhagddi. Oherwydd nad oes fawr ddim addasiad yn gysylltiedig â ffurflenni plwm statig, ni allwch ofyn cwestiynau i ddefnyddwyr am y pethau y mae eich brand eisiau gwybod mwy amdanynt.

O ystyried pa mor ffurflenni arweiniol rhyngweithiol y gellir eu haddasu, mae gan eich brand reolaeth lwyr dros unrhyw gwestiynau a ofynnir. Os ydych chi eisiau dysgu mwy am yr hyn y mae gan ddefnyddiwr ddiddordeb mewn ei brynu neu os oes ganddo ddiddordeb mewn dysgu am opsiynau cyllido, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw gofyn. Mae'n bwysig gofyn y cwestiynau penodol hyn i'ch defnyddwyr oherwydd mae'n eich helpu chi (y marchnatwr digidol) i gael gwell dealltwriaeth o'ch sylfaen defnyddwyr a sut i farchnata iddyn nhw yn y dyfodol.

Yn ogystal â helpu marchnatwyr digidol fel chi, gall eich tîm gwerthu (os yw'n berthnasol) hidlo'r wybodaeth a dderbynnir i lawr i lefel unigol, adeiladu proffiliau defnyddwyr ac addasu eu gwaith dilynol yn seiliedig ar y wybodaeth unigryw yn eu proffil.

7. Defnyddwyr yn Cadw Mwy o Wybodaeth

Ynghyd â gallu gofyn cwestiynau unigryw, mae profiadau rhyngweithiol hefyd yn rhoi cyfle i frandiau lywio ac aros ar frig y meddwl. Ar ôl i ddefnyddiwr gwblhau profiad rhyngweithiol ar eich gwefan (ac wedi derbyn ei gymhelliant ar ffurf asesiad, arfarniad, gostyngiad, ac ati), gall eich brand ddarparu gwybodaeth fwy gwerthfawr - efallai ar sut i wir sbarduno'r cymhelliant yr oeddent a ddarperir. Gadewch i ni ddweud, er enghraifft, rydych chi'n ddefnyddiwr sy'n ymweld â gwefan deliwr. Rydych chi'n cwblhau arfarniad masnach ac yna fe gewch chi werth eich masnach.

Felly, nawr beth? Wel, efallai y bydd y deliwr hwnnw'n cynnig gwybodaeth ychwanegol am yr hyn y gallant ei wneud i sicrhau'r rheini dal awto arweiniol cael y gwerth mwyaf o'u cyfnewid. Gallai fod ar ffurf opsiynau profiad rhyngweithiol ychwanegol. Gallai un profiad fod yn asesu a ddylent brynu “hen neu newydd,” a gallai un arall ymwneud â dod o hyd i'r opsiynau cyllido gorau. Beth bynnag yw'r profiad a ddewisir, mae'r wybodaeth ychwanegol honno'n caniatáu i ddefnyddwyr feddwl o ddifrif am bob penderfyniad a wnânt gyda'ch brand. Hefyd, gadewch i ni fod yn hollol onest - po fwyaf meddwl sydd ganddyn nhw a pho fwyaf y bydd eich brand yn sefyll allan, y mwyaf tebygol fydd defnyddiwr o gofio'ch brand yn syml.