7 Llif Gwaith Awtomataidd A Fydd Yn Newid Eich Gêm Farchnata

Llifoedd Gwaith Marchnata ac Awtomeiddio

Gall marchnata fod yn llethol i unrhyw berson. Mae'n rhaid i chi ymchwilio i'ch cwsmeriaid targed, cysylltu â nhw ar wahanol lwyfannau, hyrwyddo'ch cynhyrchion, yna dilyn i fyny nes i chi gau gwerthiant. Ar ddiwedd y dydd, gall deimlo eich bod chi'n rhedeg marathon.

Ond nid oes rhaid iddo fod yn llethol, dim ond awtomeiddio'r prosesau.

Mae awtomeiddio yn helpu busnesau mawr i gadw i fyny â gofynion cwsmeriaid ac mae busnesau bach yn aros yn berthnasol ac yn gystadleuol. Felly, os nad ydych wedi mabwysiadu awtomeiddio marchnata, nawr yw'r amser. Gadewch i feddalwedd awtomeiddio ofalu am dasgau llafurus fel y gallwch ganolbwyntio ar y tasgau pwysig.

Beth Yw Awtomeiddio Marchnata?

Mae awtomeiddio marchnata yn golygu defnyddio meddalwedd i awtomeiddio gweithgareddau marchnata. Gellir awtomeiddio llawer o dasgau ailadroddus mewn marchnata: postio cyfryngau cymdeithasol, marchnata e-bost, ymgyrchoedd hysbysebu, a hyd yn oed ymgyrchoedd diferu.

Pan fydd tasgau marchnata yn awtomataidd, mae adran farchnata yn rhedeg yn effeithlon a gall marchnatwyr ddarparu profiad mwy personol i gwsmeriaid. Mae awtomeiddio marchnata yn arwain at lai o orbenion, cynhyrchiant uwch, a mwy o werthiannau. Mae hefyd yn eich galluogi i dyfu eich busnes gyda llai o adnoddau.

Dyma ychydig o ystadegau pwysig ar awtomeiddio marchnata.

  • 75% mae pob cwmni wedi mabwysiadu awtomeiddio marchnata
  • gwefannau 480,000 defnyddio technoleg awtomeiddio marchnata ar hyn o bryd
  • 63% o farchnadoedd cynllunio i gynyddu eu cyllidebau awtomeiddio marchnata
  • 91% mae marchnatwyr yn credu bod awtomeiddio marchnata yn rhoi hwb i lwyddiant ymgyrchoedd marchnata ar-lein
  • Mae gweithredu awtomeiddio marchnata yn arwain at gynnydd o 451% mewn arweinwyr cymwys - ar gyfartaledd

Pan fyddwch chi'n awtomeiddio marchnata, gallwch chi dargedu cwsmeriaid yn benodol, a defnyddir eich cyllideb farchnata yn ddoeth ac yn effeithlon. Mae awtomeiddio marchnata yn gweithio i bob busnes, a dyma rai prosesau marchnata y gellir eu hawtomeiddio gydag offeryn llif gwaith.

Llif Gwaith 1: Awtomeiddio Meithrin Arweiniol

Yn ôl ymchwil, mae 50% o'r arweinyddion rydych chi'n eu cynhyrchu yn gymwysedig, dydyn nhw ddim yn barod i brynu unrhyw beth eto. Efallai eu bod yn falch iawn y gallwch chi nodi eu pwyntiau poen a bod yn agored i dderbyn mwy o wybodaeth. Ond nid ydyn nhw'n barod i brynu gennych chi. Mewn gwirionedd, dim ond 25% o dennyn sy'n barod i brynu'ch cynhyrchion ar unrhyw adeg benodol, ac mae hynny'n optimistaidd.

Efallai ichi gael y blaen trwy ffurflenni optio i mewn ar-lein, chwilio am werthiannau, neu fod gan eich tîm gwerthu gardiau busnes mewn sioe fasnach. Mae yna nifer o ffyrdd i gynhyrchu arweinyddion, ond dyma'r peth: nid yw'r ffaith bod pobl wedi rhoi eu gwybodaeth i chi yn golygu eu bod yn barod i roi eu harian i chi.

Yr hyn sy'n arwain eisiau yw gwybodaeth. Nid ydyn nhw am roi eu harian ichi cyn eu bod nhw'n barod. Felly, y peth olaf y dylech chi fod yn ei wneud yw dweud wrthyn nhw, “Hei mae gan ein cwmni gynhyrchion gwych, pam na wnewch chi brynu rhai!”

Mae meithrin plwm awtomataidd yn caniatáu ichi symud arweinyddion trwy daith y prynwr ar eu cyflymder eu hunain. Rydych chi'n rhyngweithio â nhw, yn ennill eu hymddiriedaeth, yn marchnata'ch cynhyrchion, ac yna'n cau'r gwerthiant. Mae awtomeiddio yn eich helpu i ddatblygu a chynnal perthnasoedd â rhagolygon ac arweinwyr heb ymdrechion marchnata llafur-ddwys. Rydych chi'n rhyngweithio â rhagolygon a chwsmeriaid ar bob cam o'u taith brynu.

Llif Gwaith 2: Awtomeiddio Marchnata E-bost

Mae marchnata e-bost yn helpu marchnatwyr i adeiladu perthnasoedd â rhagolygon, arweinwyr, cwsmeriaid presennol, a hyd yn oed cyn-gwsmeriaid. Mae'n creu cyfle i chi siarad yn uniongyrchol â nhw ar adeg sy'n gyfleus iddyn nhw.

Amcangyfrifir y bydd nifer y defnyddwyr e-bost yn cyrraedd 4.6 biliwn erbyn 2025. Gyda chymaint o ddefnyddwyr e-bost, mae'n hawdd gweld pam mae'r enillion ar fuddsoddiad o farchnata e-bost yn enfawr. Mae astudiaethau wedi dangos, ar gyfer pob $ 1 a werir ar farchnata e-bost, mai'r enillion cyfartalog yw $ 42.

Ond gall marchnata e-bost deimlo fel gwastraff amser oherwydd bod cymaint i'w wneud: edrych am ragolygon, ymgysylltu â nhw, marchnata'ch cynhyrchion, anfon e-byst, a chymryd camau dilynol. Gall awtomeiddio helpu yma trwy awtomeiddio'r tasgau ailadroddus sy'n gysylltiedig â rheoli perthnasoedd cwsmeriaid, gan wneud marchnata e-bost yn effeithlon.

Gall offeryn awtomeiddio marchnata e-bost anfon negeseuon perthnasol, wedi'u personoli ac yn amserol i danysgrifwyr. Mae'n gweithio yn y cefndir, gan adael i chi weithio ar dasgau gwerthfawr eraill. Gallwch anfon e-byst wedi'u personoli at bob unigolyn, o ymwelwyr newydd i ail-brynu.

Llif Gwaith 3: Awtomeiddio Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Mae 3.78 biliwn o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol ledled y byd, ac mae'r mwyafrif ohonynt yn treulio 25 munud i 2 awr bob dydd ar gyfryngau cymdeithasol. Dyna pam mae llawer o farchnatwyr yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i farchnata eu cwmnïau.

Pan fyddwch chi'n rhyngweithio â chwsmeriaid a rhagolygon ar gyfryngau cymdeithasol, gallwch siarad â nhw mewn amser real a chael eu hadborth. Mae bron i hanner cwsmeriaid yr UD yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ymholi am gynhyrchion a gwasanaethau, felly mae cael presenoldeb cyfryngau cymdeithasol cryf yn hynod bwysig.

Ond nid yw'n bosibl treulio'r diwrnod cyfan ar gyfryngau cymdeithasol, a dyna lle mae awtomeiddio yn dod i mewn. Gallwch ddefnyddio teclyn marchnata cyfryngau cymdeithasol i drefnu, adrodd a chasglu syniadau. Gall rhai offer awtomeiddio hyd yn oed ysgrifennu postiadau cyfryngau cymdeithasol.

Mae awtomeiddio marchnata cyfryngau cymdeithasol yn rhyddhau'ch amser, yn eich galluogi i ymgysylltu â'ch dilynwyr a chynnal sgyrsiau dilys. Gallwch hefyd ddefnyddio'r adroddiadau a gynhyrchir i strategolu beth i'w bostio a phryd.

Llif Gwaith 4: Rheoli SEM & SEO

Mae'n debyg bod gennych ddegau neu gannoedd o gystadleuwyr, a dyna pam ei bod mor bwysig hysbysebu ar beiriannau chwilio. Gall SEM (Marchnata Peiriannau Chwilio) dyfu eich busnes mewn marchnad gynyddol gystadleuol.

Mae SEO (Optimeiddio Peiriannau Chwilio) yn golygu gwella'ch gwefan i wella ei gwelededd ar gyfer chwiliadau perthnasol ar beiriannau chwilio. Po fwyaf gweladwy yw eich gwefan ar ganlyniadau chwilio, po uchaf fydd eich siawns o ddenu darpar gwsmeriaid a chwsmeriaid presennol i'ch busnes. Mae SEM yn manteisio ar chwiliadau allweddair wedi'u targedu, tra bod SEO yn helpu i drosi a chadw'r arweiniadau a gynhyrchir gan strategaethau SEM.

Pan fyddwch chi'n awtomeiddio SEM ac SEO, rydych chi'n lleihau faint o waith llaw sy'n rhaid i chi ei wneud ac yn cyflymu tasgau diflas. Er na allwch awtomeiddio pob proses SEM ac SEO, mae rhai tasgau y gallwch eu hawtomeiddio i helpu i hybu effeithlonrwydd.

Mae prosesau SEM ac SEO y gellir eu hawtomeiddio yn cynnwys cynhyrchu dadansoddeg gwe, monitro cyfeiriadau brand a chysylltiadau newydd, cynllunio strategaeth cynnwys, dadansoddi ffeiliau log, strategaeth allweddair, ac adeiladu dolenni. Pan fydd SEM ac SEO wedi'u cydblethu'n ofalus, maent yn cynhyrchu ymgyrch farchnata ddigidol gryfach gyda chanlyniadau amlwg.

Llif Gwaith 5: Llif Gwaith Marchnata Cynnwys

Mae gan bob brand gwych un peth sy'n ei yrru ymlaen: cyfoeth o gynnwys gwerthfawr a pherthnasol sy'n ei gysylltu â'i gynulleidfa. Mae marchnata cynnwys yn chwarae rhan allweddol mewn ymgyrchoedd marchnata digidol llwyddiannus.

Ond dyma y peth. Dim ond 54% o farchnatwyr B2B sy'n defnyddio cynnwys i adeiladu teyrngarwch gyda'u cwsmeriaid presennol. Mae'r gweddill yn ceisio ennill busnes newydd. Peidiwch â’n cael yn anghywir, nid yw ennill busnes newydd yn ddrwg, ond mae ymchwil yn dangos bod 71% o brynwyr yn cael eu diffodd gan gynnwys sy’n ymddangos fel llain werthu. Felly, yn lle treulio llawer o amser yn gwerthu i ragolygon a chwsmeriaid presennol, yr hyn y dylech chi fod yn ei wneud yw ymgysylltu â nhw.

Gall offeryn awtomeiddio marchnata cynnwys awtomeiddio a symleiddio tasgau marchnata cynnwys ailadroddus. Mae'n helpu i wella effeithiolrwydd eich strategaeth farchnata cynnwys. Gallwch chi adnabod y tueddiadau diweddaraf mewn cynnwys yn hawdd a defnyddio'r offeryn i gynhyrchu syniadau.

Gyda strategaeth farchnata cynnwys dda, rydych chi'n meithrin ymddiriedaeth gyda'ch cynulleidfa, yn cysylltu â rhagolygon a chwsmeriaid, yn cynhyrchu arweinlyfrau, ac yn gwella trosiadau. Mae cysondeb cynnwys yn helpu'ch cwmni i fod yn fwy credadwy, yn meithrin ymddiriedaeth gyda chwsmeriaid, ac yn cryfhau enw da eich busnes.

Llif Gwaith 6: Rheoli Ymgyrch Farchnata

Os yw'ch cwmni'n cael llai o arweinwyr a gwerthiannau wedi gostwng, gall ymgyrch farchnata weithio rhyfeddodau. Gall ymgyrch farchnata dda ennyn diddordeb newydd yn eich busnes a hybu gwerthiant. Fodd bynnag, rhaid i ymgyrch lwyddiannus gael canlyniadau mesuradwy - fel mwy o werthiannau neu fwy o ymholiadau busnes.

Mae rheoli ymgyrchoedd marchnata yn cynnwys cynllunio a gweithredu gweithgareddau gyda'r nod o sicrhau canlyniadau busnes ffafriol. Mae'n sicrhau bod yr ymgyrch yn trawsnewid nodau'r cwmni yn dargedau gweithredadwy sy'n ymwneud ag anghenion cwsmeriaid.

Mae awtomeiddio rheoli ymgyrchoedd marchnata yn gwneud swydd marchnatwr yn hawdd. Er enghraifft, gall marchnatwr awtomeiddio llifau plwm. Pan fydd gobaith yn llenwi ffurflen, cychwynnir cyfres o ymdrechion marchnata. Gellir anfon e-byst yn awtomatig i hyrwyddo hysbysebion, cais am fusnes, neu ofyn am werthiannau.

Llif Gwaith 7: Cynllunio Digwyddiad a Marchnata

Mae digwyddiad marchnata yn mynd â chynnyrch neu wasanaeth yn uniongyrchol at ragolygon a chwsmeriaid presennol. Gall helpu i gynyddu gwelededd brand cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad. Gall digwyddiad hefyd helpu cwmni i gynhyrchu arweinlyfrau a chyfleoedd newydd. Gall marchnatwyr hyrwyddo cynnyrch neu nodwedd benodol i gynyddu boddhad, ymgysylltiad a chadw cyffredinol cwsmeriaid.

Ond mae'n rhaid cynllunio a chynllunio pob digwyddiad marchnata llwyddiannus yn dda. Gall offeryn llif gwaith ganiatáu i farchnatwyr awtomeiddio'r broses gyfan - o gofrestriadau, hyrwyddo digwyddiadau, i adborth.

Pan ddefnyddiwch ddigwyddiadau fel cyfrwng marchnata, rydych chi'n cynnig rhyngweithio uniongyrchol â'r darpar gwsmeriaid gyda'r cwmni ac yn eu helpu i wybod ei bersonoliaeth, ei ffocws a'i bersbectif.

Mae Awtomeiddio Marchnata yn cael Effaith Anferth

Mewn marchnad fyd-eang, mae'n bwysig i'ch busnes sefyll allan o'r dorf. 80% o ddefnyddwyr awtomeiddio marchnata riportio cynnydd mewn caffael plwm, ac mae mwy o fusnesau yn defnyddio technoleg i wneud eu hymdrechion marchnata yn fwy effeithiol. Gall awtomeiddio helpu i reoli pob agwedd ar eich ymgyrch farchnata - o'r dechrau i'r diwedd, gan wneud y broses gyfan yn ddi-dor ac yn ddi-drafferth.