6 Rheswm dros Ailosod eich Blog WordPress

Ailosod

Ailosod WP yn ategyn sy'n caniatáu ichi ailosod eich gwefan yn llwyr ac yn rhannol lle mai dim ond adrannau penodol o'ch blog sydd wedi'u cynnwys yn y newidiadau. Mae'r ailosodiad llawn yn eithaf hunanesboniadol, gan gael gwared ar yr holl bostiadau, tudalennau, mathau post arferol, sylwadau, cofnodion cyfryngau, a defnyddwyr. 

Mae'r weithred yn gadael ffeiliau cyfryngau (ond nid yw'n eu rhestru o dan gyfryngau), yn ogystal ag integreiddiadau fel ategion a llwythiadau thema, ynghyd â holl nodweddion craidd y wefan - teitl y wefan, cyfeiriad WordPress, cyfeiriad y safle, iaith y wefan. , a gosodiadau gwelededd.

Ailosod WordPress

Os ydych chi'n dewis ailosod yn rhannol, dyma'ch dewisiadau:

  • Symudol - caiff yr holl ddata dros dro ei ddileu (gan gynnwys trosglwyddyddion sydd wedi dod i ben, heb ddod i ben a chofnodion amser symudol amddifad)
  • Llwytho data i fyny - mae'r holl ffeiliau a uwchlwythwyd yn y llwythiadau C: \ folder \ htdocs \ wp \ wp-content \ yn cael eu dileu
  • Opsiynau thema - dileu'r opsiynau a'r mods ar gyfer pob thema, yn weithredol ac yn anactif
  • Dileu thema - yn dileu pob thema, gan adael dim ond y thema WordPress ddiofyn sydd ar gael
  • ategion - mae'r holl ategion ac eithrio ailosod WP yn cael eu dileu
  • Tablau personol - mae'r holl dablau arfer gyda'r rhagddodiad wp_ yn cael eu dileu, ond mae'r holl dablau craidd a'r rhai heb y rhagddodiad wp_ yn aros
  • ffeil .htaccess - yn dileu'r ffeil .htaccess sydd wedi'i lleoli yn C: /folder/htdocs/wp/.htaccess

Mae'n bwysig iawn nodi bod pob gweithred yn derfynol ac yn anghildroadwy, ni waeth pa ffordd rydych chi'n mynd, felly gwnewch yn siŵr cyn clicio'r botwm hwnnw.

Ailosod WP

Rhag ofn eich bod yn pendroni beth yw'r sefyllfa a allai olygu bod angen ailosod blog / gwefan, peidiwch â phoeni. Rydym wedi llunio rhestr o chwe rheswm mwyaf cyffredin a allai arwain at y weithred hon. Heb ragor o wybodaeth, gwiriwch a yw'ch blog mewn perygl o orfod cael ei ailosod:

Safle prawf

Un o'r rhesymau cyntaf sy'n dod i'r meddwl wrth feddwl am ailosod blog yw wrth newid o fod yn lleol / preifat i'r cyhoedd. Pan fyddwch chi'n cychwyn allan ym maes datblygu'r we, neu hyd yn oed dim ond blogio sy'n rheoli'ch bet orau yw dechrau gyda rhywbeth lle na all bron unrhyw ddifrod ddigwydd. P'un a yw'n safle lleol neu'n un preifat does dim ots mewn gwirionedd, y peth pwysig yw rhoi cynnig ar bopeth y gallwch chi a gweld sut mae popeth yn gweithio gyda'i gilydd - ategion, sgriptiau, themâu, ac ati. Ar ôl i chi gael eich cyfeiriadau a theimlo mae'n bryd newid tuag at y fargen go iawn yn amlach na pheidio byddwch chi am wneud hynny o ddalen lân.

Ers gan ddechrau a gwneud profion helaeth, wrth erfyn ar ddysgu wrth i chi fynd ymlaen, mae'n sicr y bydd lluniad o ddarnau sy'n gwrthdaro yn gyffredinol. Mae'n debyg y bydd y materion hyn mor ddwfn yn y sylfaen mai'r ffordd hawsaf i ddechrau o'r newydd yw dod ag ef yn ôl i'r cardota. Gyda'ch gwybodaeth newydd, byddwch wedyn yn gallu dechrau glanhau gan osgoi'r holl gamgymeriadau sydd wedi dod ymlaen llaw.

Meddalwedd gorlawn

Yn dilyn i fyny gyda'r blog dysgu / prawf, mae yna achosion lle gallai llawer o broblemau tebyg godi gyda blogiau sydd eisoes yn fyw. Gall hyn fod yn arbennig o wir mewn achosion lle mae'r wefan wedi bod i fyny am amser hir ac, yn yr amser hwnnw, wedi darparu llawer iawn o gynnwys amrywiol. Rheol gyffredinol yw po fwyaf o gynnwys rydych chi'n ei ddarparu, y mwyaf o feddalwedd sylfaenol y bydd ei angen arnoch chi i gefnogi'r cyfan.

Rydych chi'n cynnal siop we, mae angen ategyn arnoch chi i'w redeg, mae angen cofrestriad arnoch i weld peth neu'r cyfan o'ch cynnwys, mae angen ategyn arnoch, mae gennych adrannau amrywiol gyda chynnwys hollol wahanol ar dudalennau ar wahân, mae angen sawl thema arfer arnoch i wahaniaethu rhyngddynt. Mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen.

Mae'n debyg y byddwch chi'n ychwanegu integreiddiadau yn ôl yr angen, heb boeni cymaint am y rhai sy'n aros ac sy'n gallu gwrthdaro â'r rhai newydd rydych chi'n eu rhoi ar waith. Gall pentyrru atebion amrywiol, boed yn ategion integredig, neu wasanaethau allanol ar ben ei gilydd, dros amser droi at anhrefn yn ôl pob tebyg. 

Yn gyntaf i chi ar y penwythnos ac yn y pen draw i'ch ymwelwyr ar y ffrynt. Os daw, mewn gwirionedd, at hynny, mae eisoes yn rhy hwyr i unrhyw beth ond ailosodiad llwyr. Unwaith eto, gellir defnyddio atebion unigol efallai, ond mae'n bwysicach fyth yma i wneud y gwaith yn gyflym oherwydd bod y wefan ar agor i'r cyhoedd. Gan fod gan y mwyafrif o wefannau a blogiau y dyddiau hyn, o leiaf, rai mathau sylfaenol o gefn, ar ôl yr ailosod mae'n debyg y byddwch chi'n gallu taro'r ddaear yn rhedeg yn gymharol gyflym.

Newid cyfeiriad cynnwys

Mae drastic newid mewn cynnwys neu fformat gallai hefyd fod y rheswm y byddech chi am ailosod eich blog. Wrth i chi esblygu, felly hefyd eich blog a'r cynnwys rydych chi'n ei roi allan. Cyn belled â bod edau gyffredin drwyddo i gyd gallwch barhau i symud ymlaen, ond unwaith y bydd tro sydyn yn digwydd efallai na fydd hynny'n bosibl. 

Efallai eich bod am ysgwyd pethau, efallai bod y cynnwys rydych chi'n ei roi allan o'r amseroedd y mae wedi ysgrifennu ynddo (yn dilyn ymgyrch am gynnyrch newydd er enghraifft) ac yn syml, nid yw'n berthnasol nawr. Waeth beth yw'r rheswm dros y newid, gall fod pwynt lle mae glynu wrth gynnwys nad oes ei angen arnoch yn ofer ac mae angen cychwyn o'r newydd.

Ers ailosod eich gwefan yn dileu eich archif cynnwys hunan-gyhoeddedig gyfan (pob post a thudalen) ynghyd â bod yn derfynol ac yn anghildroadwy mae angen i chi feddwl yn galed cyn mynd i lawr y llwybr hwn. Mae'r ddau reswm blaenorol rydyn ni wedi sôn amdanyn nhw'n fwy technolegol na dim arall (meddalwedd i fod yn fwy manwl gywir). Mae'r un hwn, fodd bynnag, yn llawer mwy o fater o ddewis nag anghenraid ac felly mae angen cynllun tymor byr a thymor hir llawer cliriach ar gyfer y blog, felly eto - meddyliwch yn galed a meddyliwch ddwywaith cyn gweithredu. 

Caewch eich blog

Yn unol â'r rheswm sy'n seiliedig ar gynnwys ymlaen llaw, mae hwn yn un sy'n dilyn trywydd meddwl tebyg. Dylai cau i lawr eich blog am unrhyw reswm ddod â rhai gweithredoedd i amddiffyn rhag unrhyw gamddefnydd. Dychmygwch gael rhywbeth wedi cynhyrfu flynyddoedd ar ôl i'ch blog farw a'i ddefnyddio mewn ffordd nad oeddech chi nid yn unig yn bwriadu ei wneud ond yn niweidiol mewn gwirionedd. Er mwyn osgoi sefyllfaoedd fel hyn mae'n syniad da sychu'r llechen yn lân cyn mynd oddi ar-lein am byth. 

Nawr, rydyn ni i gyd yn gwybod bod beth bynnag sy'n ymddangos ar y we yn aros yno am byth ar ryw ffurf neu'i gilydd, ond ni ddylech weini'ch cynnwys ar blat arian. Mae ailosod eich blog yn golygu bod archif gyflawn eich cynnwys gwreiddiol a lanlwythwyd trwy bostiadau a thudalennau yn cael ei ddileu. Mae hynny'n golygu oni bai bod rhywun wedi arbed y cynnwys yn lleol pan gafodd ei gyhoeddi'n wreiddiol, bydd yn cael amser caled yn ei gyrraedd.

Fel rydyn ni wedi dweud yn llwyr mae tynnu rhywbeth oddi ar y rhyngrwyd yn amhosib, ond gyda dim ond ychydig o gamau bach, mae ailosod yn gyntaf yn eu plith rydych chi'n amddiffyn eich hun a'ch eiddo deallusol. Yn ogystal â hyn, ni fydd yn rhaid i chi ddileu eich blog yn llwyr, yn lle ei roi ar hiatws dros dro neu barhaol y gallwch ddod yn ôl ato yn y dyfodol. Ni fyddwch yn gallu parhau o'r man lle gwnaethoch adael, ond bydd sylfaen gadarn i chi weithio gyda hi.

Torri diogelwch

Hyd yn hyn mae'r holl resymau wedi bod naill ai allan o gyfleustra, penderfyniadau busnes, neu er tawelwch meddwl. Yn anffodus, mae yna resymau llai dymunol dros fod angen ailosod safle. Canfod ein bod wedi defnyddio'r term “angen” ac nid “eisiau”. Os bu toriad diogelwch a bod eich gwefan a'r cynnwys sydd ynddo yn agored i niwed, mae gwir angen i chi gymryd camau priodol. Newid, diweddaru ac uwchraddio eich gosodiadau diogelwch yn sicr yw'r peth cyntaf y dylech fynd i'r afael ag ef, ond nid dyna'r unig beth.

Rydym eisoes wedi sôn bod ffurfiau wrth gefn ar gyfer y darparwyr parth sylfaenol hyd yn oed y rhan fwyaf o'r amser, felly nid yw ailosodiad llawn yn rhywbeth y dylech fod ag ofn. Trwy ei wneud rydych chi'n amddiffyn eich hun a'ch blog a'ch cynnwys rhag y bygythiad a ddigwyddodd eisoes ac unrhyw fygythiadau a allai ddigwydd yn y dyfodol.

Camau cyfreithiol

Mae'n ymddangos ein bod ni'n mynd o ddrwg i waeth, ond dyma'r holl resymau y gallwch chi ddod ar eu traws a allai eich annog i orffwys eich gwefan. Yn union fel gyda thorri diogelwch, wrth wynebu unrhyw gamau cyfreithiol (sy'n derfynol gyda llaw, nid yn unig yn y broses) nid oes llawer y gallwch ei wneud mewn gwirionedd ond cydymffurfio ar ôl i'r holl adnoddau eraill gael eu disbyddu. 

Ni waeth pa orchymyn rydych wedi'i roi, yn bennaf mae'n ymwneud â chau eich blog / gwefan, mae'n ddoeth ailosod yn llawn cyn i chi gydymffurfio. Rydym eisoes wedi trafod pam mae hyn yn bwysig a sut y gellir ei ddefnyddio mewn ffordd nad ydych chi ei eisiau os na chymerwch bob rhagofal gyda'r mathau hyn o bethau cain.

Y llinell weithredu gywir yn y sefyllfaoedd hyn fyddai archebu-ailosod-mynd oddi ar-lein. Gan gadw at hyn gallwch o leiaf achub rhywbeth o sefyllfa sydd eisoes yn wael a pheidio â'i wneud yn waeth nag y mae eisoes.

Casgliad

Ac yno mae gennych chi. Y chwe rheswm gorau pam y byddech chi byth eisiau ailosod eich gwefan, naill ai'n llawn neu'n rhannol. Os ydych chi wedi cael eich hun yn un o'r sefyllfa uchod efallai ei bod hi'n bryd ystyried gweithred fel hon, hyd yn oed os yw'n ymddangos yn drastig. Weithiau mesurau fel y rhain yw'r unig rai sydd ar ôl.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.