Sut I Sefydlu Twnnel Gwerthu Ar-lein Syml 5-Cam

Sut i Werthu Twnnel

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, symudodd llawer o fusnesau i farchnata ar-lein oherwydd COVID-19. Gadawodd hyn lawer o sefydliadau a busnesau bach yn sgrialu i lunio strategaethau marchnata digidol effeithiol, yn enwedig y cwmnïau hynny a oedd yn dibynnu'n bennaf ar werthiannau trwy eu siopau brics a morter. 

Tra bod bwytai, siopau adwerthu, a chymaint o rai eraill yn dechrau agor eto, mae'r wers a ddysgwyd dros y misoedd diwethaf yn glir - rhaid i farchnata ar-lein fod yn rhan o'ch strategaeth fusnes gyffredinol.

I rai, gall hyn fod yn frawychus oherwydd bod marchnata ar-lein yn fenter newydd. Mae'n ymddangos bod nifer diddiwedd o offer, sianeli a llwyfannau y gall rhywun briodoli iddynt.

I'r dorf hon, byddwn i'n dweud peidiwch â phoeni - nid yw marchnata ar-lein mor gymhleth ag y mae'n ymddangos.

Mewn gwirionedd, dim ond pum cam syml y mae'n rhaid i chi eu cymryd i ddechrau gyda'ch marchnata ar-lein a sicrhau ei fod yn gweithio i chi.

Y 5 Cam

  1. Crefft un-leinin
  2. Wireframe eich gwefan
  3. Creu generadur plwm
  4. Creu dilyniant e-bost gwerthu
  5. Creu dilyniant e-bost anogaeth

marchnata wedi'i wneud yn llyfr syml

Y pum cam hyn yw'r fframwaith marchnata a ysgrifennwyd gan Donald Miller a Dr. JJ Peterson yn y llyfr Marchnata Wedi'i Wneud yn Syml. Gyda'i gilydd, maen nhw'n ffurfio'r hyn rydyn ni'n ei alw'n dwndwr marchnata / gwerthu fel rheol.

Er y gallwch gael disgrifiad manwl o bob cam yn y llyfr, rwy'n syml yn mynd i dynnu sylw at bob cam, esbonio pam mae angen y cam penodol arnoch chi mewn marchnata ar-lein, a darparu eitem ymarferol i'w gwneud y gallwch ei rhoi ar waith ar unwaith. .

Yn barod i neidio i fyny eich marchnata ar-lein? Gadewch i ni blymio i mewn.

Cam 1: Yr Un-leinin

Mae'ch un leinin yn frawddeg syml 2-3 sy'n disgrifio'r broblem rydych chi'n helpu cwsmeriaid i'w datrys, eich datrysiad i'r broblem honno (hy eich cynnyrch / gwasanaeth), a'r canlyniadau y gall cwsmer eu disgwyl ar ôl gwneud busnes gyda chi.

Y rheswm yr ydym yn dechrau gydag un leinin yw oherwydd ei amlochredd. Gallwch gymhwyso'ch un-leinin i'ch llofnod e-bost, cardiau busnes, asedau post uniongyrchol, gwefan, a llu o asedau eraill. Nid yw'n gyfyngedig i'ch asedau marchnata ar-lein yn unig.

Mae pwrpas y leinin un yn syml - diddordeb pique yn eich brand - ac mae hynny'n cael ei wneud trwy ddechrau gyda'r broblem rydych chi'n ei datrys i gwsmeriaid. Dim ond os gallwch ddangos diddordeb eich darpar gwsmer yn eich brand, yna byddant yn symud ymlaen i ran nesaf y twmffat. Felly byddwch yn canolbwyntio ar y cwsmer wrth grefftio'ch leinin un!

Cam Gweithredu - Crefftwch eich leinin un trwy nodi'r broblem y mae eich cwsmer yn ei hwynebu, ac yna'r datrysiad rydych chi'n ei gynnig, a'r canlyniadau y gall eich cwsmer eu disgwyl ar ôl gwneud busnes gyda chi.

Cam 2: Wireframe Eich Gwefan

Y cam nesaf yn eich twmffat gwerthu yw dylunio a datblygu gwefan sy'n gweithio. Rwy'n gwybod bod hynny'n swnio ychydig yn frawychus ond gallwch chi bob amser allanoli'ch anghenion gwefan i asiantaeth os nad ydych chi'n barod amdani. 

Mae angen i'ch gwefan fod mor syml a chlir â phosibl ac mae i fod i fod yn offeryn gwerthu. Mae gormod o berchnogion busnes yn ystyried bod eu gwefan yn statig pan ddylai fod yn cynhyrchu mwy o arian i chi mewn gwirionedd. Gorau po leiaf y bydd cysylltiadau, ac unwaith eto, po fwyaf y byddwch yn siarad am y problemau y mae eich cwsmeriaid yn eu hwynebu a'ch datrysiad.

Y rheswm pam ein bod yn cynnwys gwefan yn y twmffat gwerthu yw oherwydd ei bod yn debygol mai hwn fydd y prif le y bydd pobl yn gwneud busnes â chi ar-lein. Unwaith y byddwch chi'n pigo eu diddordeb â'ch un leinin, rydyn ni wedyn am roi ychydig mwy o wybodaeth i bobl a'u symud gam yn nes tuag at werthiant.

Cam Gweithredu - Wrth ddylunio'ch gwefan, bydd angen i chi feddwl am eich prif alwad i weithredu (CTA). Dyna'r camau y mae'n rhaid i ddarpar gwsmeriaid eu cymryd i wneud busnes gyda chi. Gallai hyn fod yn rhywbeth syml fel “prynu” neu rywbeth mwy cymhleth fel “cael amcangyfrif”. Beth bynnag sy'n berthnasol i'ch busnes. Meddyliwch am eich CTA cynradd a bydd yn gwneud eich proses ddylunio gwe ychydig yn llai o straen ar ôl i chi gyrraedd.

Cam 3: Creu Generadur Arweiniol

Dyma lle rydyn ni'n cael gweld y twmffat gwerthu mewn ystyr fwy traddodiadol. Mae eich generadur arweiniol yn ased y gellir ei lawrlwytho y gall darpar gwsmer ei dderbyn yn gyfnewid am ei gyfeiriad e-bost. Rwy'n siŵr eich bod wedi gweld tunnell o enghreifftiau ar draws y rhyngrwyd.

Yn nodweddiadol, rydw i'n hoffi creu PDF syml neu fideo byr y gall darpar gwsmeriaid ei dderbyn os ydyn nhw'n rhoi eu cyfeiriad e-bost i mi. Gallai rhai syniadau ar gyfer cynhyrchydd arweiniol fod yn gyfweliad ag arbenigwr yn y diwydiant, rhestr wirio, neu fideo sut i wneud. Chi sydd i gyfrif yn llwyr a'r hyn rydych chi'n meddwl fydd yn darparu gwerth i'ch cynulleidfa darged.

Pwrpas y cynhyrchydd arweiniol yw cael gwybodaeth gyswllt darpar gwsmer. Yn fwy na thebyg, os bydd rhywun yn lawrlwytho'ch generadur plwm, maen nhw'n obaith cynnes ac o bosib â diddordeb yn eich cynnyrch / gwasanaeth. Mae cyfnewid cyfeiriad e-bost ar gyfer eich generadur plwm yn un cam arall yn y twmffat gwerthu ac un cam yn agosach at bryniant.

Cam Gweithredu - Trafodwch ddarn o gynnwys a fyddai'n werthfawr i'ch cynulleidfa darged ac a fyddai'n eu denu i roi eu cyfeiriad e-bost i chi. Nid oes rhaid iddo fod yn gymhleth, ond mae angen iddo fod yn berthnasol ac yn werthfawr i'r bobl rydych chi'n ceisio gwerthu iddynt.

Cam 4: Creu Dilyniant E-bost Gwerthu

Rydyn ni nawr yn mynd i mewn i ran awtomeiddio ein twmffat gwerthu. Eich dilyniant e-bost gwerthu yw 5-7 e-bost sy'n cael eu hanfon at eich darpar gwsmer ar ôl iddynt lawrlwytho'ch prif-generadur. Gellir anfon y rhain ychydig ddyddiau ar wahân neu ychydig wythnosau ar wahân yn dibynnu ar natur eich diwydiant.

Dylai eich e-bost cyntaf gael ei anelu tuag at ddanfon y generadur arweiniol a addawyd gennych a dim mwy - cadwch ef yn syml. Yna dylech gael y sawl e-bost nesaf yn eich dilyniant sy'n canolbwyntio ar dystebau a goresgyn gwrthwynebiadau cyffredin i brynu'ch cynnyrch / gwasanaeth. Dylai'r e-bost olaf yn y drefn werthu fod yn e-bost gwerthu uniongyrchol. Peidiwch â bod yn swil - pe bai rhywun wedi lawrlwytho'ch generadur plwm, maen nhw eisiau'r hyn sydd gennych chi. Dim ond ychydig yn argyhoeddiadol sydd ei angen arnyn nhw.

Ar yr adeg hon rydym yn dechrau gweld darpar gwsmeriaid yn dod yn gwsmeriaid go iawn. Y rheswm bod gennym ddilyniant gwerthu awtomataidd yw fel nad ydych chi'n cael eich llosgi allan yn ceisio gwerthu i'ch rhagolygon bob amser - gallwch chi roi hyn i gyd ar awtobeilot. Ac mae nod eich dilyniant gwerthu yn hunanesboniadol - caewch y fargen!

Cam Gweithredu - Meddyliwch am yr e-byst 5-7 rydych chi eu heisiau yn eich dilyniant gwerthu (gan gynnwys danfon y generadur arweiniol, tystebau, goresgyn gwrthwynebiadau, ac e-bost gwerthu uniongyrchol) a'u hysgrifennu. Nid oes angen iddynt fod yn hir nac yn gymhleth - mewn gwirionedd, y symlaf y gorau. Fodd bynnag, y rheol euraidd yw bod yn rhaid iddynt fod yn berthnasol ac yn ddiddorol.

Cam 5: Creu Dilyniant E-bost Meithrin

Mae eich dilyniant e-bost anogaeth unrhyw le rhwng 6-52 e-bost yn dibynnu ar ba mor frwdfrydig a gung-ho ydych chi ynglŷn â marchnata e-bost. Yn nodweddiadol, anfonir yr e-byst hyn yn wythnosol a gallant fod yn unrhyw beth o awgrymiadau, newyddion cwmni / diwydiant, sut i wneud, neu unrhyw beth arall a fyddai, yn eich barn chi, yn werthfawr i'ch cynulleidfa darged.

Y rheswm y mae gennym ddilyniant anogaeth yw oherwydd hyd yn oed ar ôl lawrlwytho'ch generadur plwm a mynd trwy'ch dilyniant gwerthu, efallai na fydd rhai cwsmeriaid yn barod i brynu. Mae hynny'n iawn. Fodd bynnag, nid ydym am golli'r darpar gwsmeriaid hyn. Felly, rydych chi'n anfon e-byst atynt yn barhaus i'w hatgoffa mai eich cynnyrch / gwasanaeth yw'r ateb i'w problem.

Mae'n iawn os nad yw pobl hyd yn oed yn darllen nac yn agor eich e-bost. Mae'r dilyniant hwn yn dal i fod yn werthfawr oherwydd bod eich enw brand yn ymddangos yn eu mewnflwch e-bost, sydd yn aml ar eu dyfais symudol. Felly, atgoffir rhagolygon yn barhaus bod eich cwmni'n bodoli.

Unwaith y bydd darpar gwsmeriaid yn mynd trwy'r dilyniant anogol hwn gallwch eu rhoi mewn dilyniant anogaeth arall neu eu trosglwyddo i ddilyniant gwerthu arall. Mae sicrhau nad ydych chi'n colli unrhyw un yn eich twmffat a'ch busnes ar ben eich meddwl.

Cam Gweithredu - Penderfynwch ar y thema ar gyfer eich dilyniant e-bost anogaeth. A fyddwch chi'n anfon awgrymiadau sy'n ymwneud â'ch diwydiant? Sut-i? Newyddion cwmni? Neu rywbeth arall efallai. Chi sy'n penderfynu.

Casgliad

Dyna chi! Twmffat gwerthu 5 cam syml y gallech chi ei roi ar waith eich hun neu gyda'ch tîm.

Os yw trosglwyddo i farchnata ar-lein wedi bod yn her, yna rhowch gynnig ar y fframwaith syml hwn. Rwy'n addo y byddwch chi'n gweld canlyniadau gwell na bod heb strategaeth ar-lein o gwbl. 

Ac os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am y cwmni a greodd y fframwaith twmffat gwerthu hwn, edrychwch ar StoriBrand.com. Mae ganddyn nhw hefyd gweithdai byw ac gweithdai preifat i'ch addysgu chi a'ch tîm ar eu fframwaith syml.

Os hoffech chi gael twndis gwerthu wedi'i greu ar gyfer eich busnes gan ddilyn egwyddorion StoryBrand, yna estyn allan i'n tîm yn Boon Asiantaeth.

Cysylltwch â'r Asiantaeth Boon

Dyma i'ch twmffat gwerthu a thwf busnes.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.