5 Rheswm dros BEIDIO â lanlwytho'ch Cerddoriaeth neu Fideos i Drydydd Parti

Telerau Defnyddio DrygioniFaint ohonoch chi sy'n darllen “Telerau Defnyddio”? Os ydych chi'n darparu cynnwys trwy drydydd parti, efallai yr hoffech chi ei ailfeddwl. Mae'n debygol bod ganddyn nhw hawliau llawn, di-freindal, i reoli a dosbarthu'ch cynnwys heb eich digolledu amdano byth. Os ydych chi'n mynd i fynd trwy'r drafferth o dorri fideo, mp3, Podcast, ac ati…. gwario'r arian a'i gynnal eich hun. Yn y ffordd honno does dim rhaid i chi gytuno i rai o'r Telerau Defnyddio rhyfedd hyn a fydd yn caniatáu i gwmni enfawr wneud hyd yn oed MWY o arian i ffwrdd o'ch cynnwys.

Os ydych chi'n uwchlwytho fideo i Youtube ac mae Youtube yn cael miliwn o drawiadau ohono ... rydych chi ddim ond yn rhoi arian yn eu poced! Pam fyddech chi'n gwneud hynny?

 • Youtube - rydych chi trwy hyn yn rhoi trwydded fyd-eang, anghynhwysol, di-freindal, aruchel a throsglwyddadwy i Youtube i ddefnyddio, atgynhyrchu, dosbarthu, paratoi gweithiau deilliadol o, arddangos a pherfformio'r Cyflwyniadau Defnyddiwr mewn cysylltiad â Gwefan Youtube ac Youtube's (a busnes ei olynydd, gan gynnwys heb gyfyngiad ar gyfer hyrwyddo ac ailddosbarthu rhan neu'r cyfan o Wefan Youtube (a'i gwaith deilliadol ohoni) mewn unrhyw fformatau cyfryngau a thrwy unrhyw sianeli cyfryngau.
 • Google - rydych chi'n cyfarwyddo ac yn awdurdodi Google i, ac yn rhoi hawl a thrwydded di-freindal, di-gyfyngedig i Google, gynnal, storfa, llwybr, trosglwyddo, storio, copïo, addasu, dosbarthu, perfformio, arddangos, ailfformatio, dyfyniad, hwyluso gwerthu neu rentu copïau o, dadansoddi, a chreu algorithmau yn seiliedig ar y Cynnwys Awdurdodedig er mwyn (i) cynnal y Cynnwys Awdurdodedig ar weinyddion Google, (ii) mynegeio'r Cynnwys Awdurdodedig; (iii) arddangos, perfformio a dosbarthu'r Cynnwys Awdurdodedig
 • MySpace - Trwy arddangos neu gyhoeddi (“postio”) unrhyw Gynnwys ar neu drwy’r Gwasanaethau MySpace, rydych chi trwy hyn yn rhoi trwydded gyfyngedig i MySpace.com i ddefnyddio, addasu, perfformio’n gyhoeddus, arddangos yn gyhoeddus, atgynhyrchu, a dosbarthu Cynnwys o’r fath yn unig ar a trwy'r Gwasanaethau MySpace.
 • FLURL - Rydych chi trwy hyn yn rhoi trwydded anghyfyngedig i'r Gwasanaeth gyhoeddi, marchnata, gwerthu, trwyddedu, ecsbloetio a defnyddio mewn unrhyw ffordd yr holl ddeunyddiau a ddarperir i'r Gwasanaeth, y Wefan, a / neu a ddefnyddir mewn unrhyw fodd gyda'r Gwasanaeth, gan gynnwys ond yn gyfyngedig i gerddoriaeth, ffotograffau, deunydd llenyddol, celf, enwau, teitlau a logos, nodau masnach, ac eiddo deallusol arall. Ni fyddwch yn cael iawndal am uwchlwythiadau na deunydd arall a ddarperir i'r Gwasanaeth.
 • DropShots - Mae DropShots, oni nodir yn wahanol, yn berchen ar yr holl hawliau hawlfraint a chronfa ddata yn y Gwasanaeth a'i gynnwys. Ni chewch gyhoeddi, dosbarthu, echdynnu, ailddefnyddio nac atgynhyrchu unrhyw gynnwys o'r fath ar unrhyw ffurf ddeunydd (gan gynnwys llungopïo neu ei storio mewn unrhyw gyfrwng trwy ddulliau electronig) ac eithrio yn unol â'r drwydded defnydd cyfyngedig a nodir yn ein hysbysiad hawlfraint.

Stopiwch roi eich cynnwys am ddim! Mae'r cwmnïau gwych yn addo BYTH i ddefnyddio'ch cynnwys y tu hwnt i'r dosbarthiad trwy'r wefan. BYDD y cwmnïau gwych yn darparu iawndal os ydyn nhw'n defnyddio'ch cynnwys y tu allan i'r wefan. A bydd y cwmnïau gwych hefyd yn gadael ichi barhau i HUNAIN eich cynnwys - hyd yn oed ar ôl i chi adael eu gwasanaeth.

Darllenwch y Telerau Defnyddio!

11 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Helo Duane,

  Ar hyn o bryd rwy'n cael 500 o wallau sgript ar eu gwefan ...
  Byddaf yn edrych ar y Telerau Defnyddio pan fyddant wrth gefn. Dydw i ddim yn atwrnai - dim ond wedi arsylwi llawer o erthyglau a thrafodaethau yn siarad am yr agregwyr cynnwys hyn yn camarwain eu defnyddwyr o ran pwy sy'n 'berchen' ar y cynnwys, sut y gellir ei ddefnyddio, ac a ellid gwneud iawn am y darparwr cynnwys ai peidio. y defnydd.

  Doug

 3. 3

  Post da iawn, Doug.
  Yn enwedig gan ystyried nad yw hyd yn oed cynnal cyfryngau cyfoethog yn costio braich mwyach ac coes… (Yma gallaf argymell MediaTemple y gwnes i newid iddo ar ôl bod yn ffyddlon i'm cyflenwr gweinydd gwreiddiol am oddeutu 5 mlynedd. Mae ganddynt foddhad cwsmeriaid uchel iawn, a synnais pa mor gyflym y maent yn ymateb i e-byst cwsmeriaid nad ydynt yn geeky. (A na, nid wyf yn gyflogedig ganddyn nhw ...)

  Rheswm arall dros beidio â chynnal eich cynnwys eich hun ar 3ydd parti yw, dydych chi byth yn gwybod sut maen nhw'n newid eu polisïau yn y dyfodol - wel, neu dydych chi byth yn gwybod sut rydych chi'n newid eich un chi ... (Dychmygwch eich bod chi'n gwneud fideo / cân cŵl rydych chi'n ei rhoi ar-lein, ac mae rhyw sefydliad marchnata eisiau ei brynu oddi arnoch chi - ni allwch ei werthu mewn gwirionedd ar ôl ichi gytuno â'r telerau y mae Doug wedi'u nodi ...)
  Felly: gwesteiwch eich hun. Byddwch yn hapus. Byddwch yn greadigol.

  Ac fel plwg, dyma rai fideos y gwnes i eu saethu.

 4. 4

  Helo Doug,

  Roeddwn i eisiau gwneud sylw cyflym ar eich erthygl. Kudos i chi am annog artistiaid sy'n ystyried cyflwyno eu cyfryngau i westeiwr / dosbarthwr trydydd parti. Yn wir, mae gormod o bobl greadigol yn methu ag ystyried agweddau busnes a chyfreithiol y diwydiant adloniant ac eiddo deallusol, a gall fod yn hawdd i bobl manteisgar - boed yn rheolwyr, asiantau, labeli recordio (mawr neu fach), neu weithredwyr gwefannau - i manteisio ar y rhai sydd heb graffter busnes neu ddealltwriaeth sylfaenol o gyfraith hawlfraint yr UD.

  Wedi dweud hynny, nid oes gan ddewiswyr a dosbarthwyr trydydd parti unrhyw ddewis ond mynnu bod perchnogion hawlfraint yn rhoi a anghynhwysol trwydded i rai hawliau deiliad yr hawlfraint (yr arlunydd), inter aliayr hawliau i atgynhyrchu, dosbarthu, ac arddangos y deunydd hawlfraint yn gyhoeddus. Fel arall, mae'r cyhoeddwr trydydd parti yn ddarostyngedig i atebolrwydd am dorri hawlfraint. Dyna pam mae'r iaith yn y cytundebau defnyddio uchod, mor debyg (ac yn sicr nid yw ein gwefan yn eithriad).

  Os yw cyhoeddwr trydydd parti yn ceisio unigryw drwydded, yna mae hynny dan amheuaeth, ac mae'n debyg y dylid osgoi'r gwasanaeth hwnnw, yn dibynnu ar yr amgylchiadau.

  Yn gywir,

  James anderson
  Aelod Rheoli
  Ysbryd Radio LLC

 5. 5
 6. 6

  Dywedwch wrthym pa gwmnïau gwych rydych chi'n siarad ar ddiwedd eich post! Rydych chi'n gadael fi'n hongian! Byddwn wrth fy modd yn cynnal pob hawl dros fy ngherddoriaeth, ac eto rwy'n cael fy ngorfodi i ddefnyddio rhai cyfryngau ar gyfer y ffaith syml mai dyna lle mae'r gynulleidfa.

  Rwy'n digwydd meddwl bod safleoedd pensaernïaeth gymdeithasol, rhai REAL, fel fine.net yn seiliau aeddfed ar gyfer gwasgaru cyfryngau a reolir gan artistiaid. Ar y pwynt hwn, mae'r un penodol hwnnw heb alluoedd cynnal cerddoriaeth, ond eto mae'n caniatáu dolenni gwreiddio i wefannau cynnwys fel YouTube. Mae gen i gyfrif MySpace sydd wedi'i gysylltu â SnowCap, efallai y byddaf yn gosod pris y gân, y maen nhw wedyn yn ei marcio. Dim ond wedi bod yn cysylltu ag ef ac mae angen mwy o amlygiad arnaf, felly mae'n rhaid i mi ystyried cynnal fy ngwaith yn rhywle arall. Mae'n ymddangos bod y safleoedd mawr ar fin dirlawnder ac wedi'u sleisio'n llawn i fideo dros sain yn unig.

 7. 7

  Helo Timotheus,

  Mae pob un o'r cwmnïau mawr wedi bod yn ailwampio eu telerau defnyddio ac yn parhau i wneud hynny yn barhaus. Byddai angen adolygiad parhaus. Nid wyf ond yn rhybuddio pobl bod yn rhaid iddynt adolygu pob term defnyddio cyn uwchlwytho unrhyw beth y maent yn ei feddwl. Byddai'n gas gen i weld rhywun yn colli'r hawliau i'w cerddoriaeth neu fideo dim ond trwy ei lanlwytho i weinydd ... lle gall rhywun arall wneud iawn amdano!

  Regards,
  Doug

 8. 8

  Yma Kiqlo amgen dilys
  Nid oes gan Kiqlo ddiddordeb mewn cael yr hawliau ar eich cynnwys. Mae Kiqlo yn caniatáu ichi werthu'ch cynnwys wrth i chi gadw'ch hawlfraint. Gallwch ei uwchlwytho am ddim, ei werthu am ddim ac nid yw Kiqlo yn cymryd unrhyw doriad ohono. Mae'n wir! Dim Dal!
  Gallwch chi lawrlwytho, uwchlwytho heb fewngofnodi. Os ydych chi am werthu mae angen i chi fewngofnodi. Mae'n gysyniad newydd ond mae at y diben hwn yn union.

  Ciqlo

 9. 9

  Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am Ourstage.com. Mae fy ngwraig a minnau'n gyfansoddwyr caneuon ac rydyn ni wedi gosod cryn dipyn o ganeuon ar eu gwefan. Yr ychydig ddyddiau cyntaf cawsom ein rhoi yn y 10 uchaf gydag ychydig hyd yn oed yn mynd i rif un yn ein rhanbarth ac ar ôl 4 i 5 diwrnod, mae ein caneuon i gyd yn disgyn i waelod neu ganol y sgôr ac nid yw pleidleisio ein caneuon gwneud llyfu synnwyr i'r naill neu'r llall ohonom ?? Maent yn honni bod pob hawl yn aros yn eiddo i ni ac y bydd yr holl werthiannau yn mynd i'n cyfrif paypal ond hyd yn hyn nid ydym wedi gwneud ceiniog waedlyd o'n caneuon a bostiwyd. Ydyn ni'n cael ein tywys am reid? Darllenais y rhan fwyaf o'r cytundeb ond nid y cyfan. Rwy'n ass-u-med roedd popeth ar i fyny ond ar ôl darllen eich pum rheswm dwi ddim mor siŵr?

  Diolch am eich blog. Cael diwrnod da ac efallai y byddwch chi'n teimlo bendithion yr hyn sydd gan fywyd a chariad i chi o ddydd i ddydd.

  Yn Ei enw Bendigedig,

  Marvin Patton

 10. 10

  Ar y llaw arall peidiwch â lanlwytho'ch cerddoriaeth yn unrhyw le a bod yn ddienw am weddill eich oes!

  Oes, darllenwch y telerau ac amodau bob amser (byddech chi'n rhy ymddiried i beidio â gwneud hynny) a'r rhan fwyaf o'r amser ni fydd y rhain yn cael eu cam-drin.
  Rwy'n credu ei fod yn fater o roi ychydig i gael ychydig, ni allwch ddisgwyl amlygiad heb ddatgelu'ch hun (esgusodwch yr ymadrodd) Rwy'n gyfansoddwr sy'n ysgrifennu ar gyfer teledu / ffilm, rwy'n llwyddo i wneud bywoliaeth weddus ohono ac ni fyddwn yn gwneud hynny. sefyll siawns yn uffern pe na bawn i wedi ymddiried mewn pobl i beidio â cham-drin y ffydd ynddynt yr oeddwn wedi'i rhoi trwy drosglwyddo fy ngherddoriaeth. (ac mae'n rhaid i mi wneud hyn trwy'r amser, fel arall byddai'r gwaith yn sychu)
  Mae'r cam-drin mwyaf o fy ngherddoriaeth wedi dod ar ôl pan oedd fy ngherddoriaeth wedi darlledu ar y teledu ac yna mynd ar werth yn swyddogol ar iTunes ac ati, penderfynodd rhywun ei brynu ac yna ei roi ar gefnogwr o'r sioe deledu y daeth ohoni, i'w lawrlwytho am ddim.

  Rwy'n cael fy nhalu gan youtube pan fydd fy ngherddoriaeth yn cael ei chwarae oherwydd dyna'r ffordd go iawn y mae'n gweithio, nid fel y dywed yr erthygl (rwy'n aelod o gymdeithas gasglu sy'n gwneud yn siŵr o hynny) PRS

  Felly peidiwch â digalonni gan yr erthygl hon.

 11. 11

  Ydych chi'n meddwl y bydd pobl yn heidio i'ch gwefan yn rhan gefn y rhyngrwyd i weld ychydig o fideos? Mae pobl yn mynd i Youtube a gwefannau eraill oherwydd eu bod yn boblogaidd ac mae pobl yn llawer mwy tebygol o weld eu cynnwys. Byddwn i'n dweud nad yw 80% + da o boblogaeth y llwythwr yn poeni a ydyn nhw'n ei ddefnyddio ai peidio beth bynnag, dwi'n gwybod nad ydw i. Cadarn eu bod yn cael hits am ddim ar eu gwefan, ond dyna'u busnes. Ni fyddech yn uwchlwytho iddynt pe na baent yn cael hits. Yr unig ffordd i brynu gwefan a chael hawlfraint ar eich cynnwys yw os ydych chi'n grŵp adnabyddus, poblogaidd sy'n cynhyrchu llawer o fideos a / neu luniau. Fel arall, dim ond tynnu'ch corn eich hun ydych chi a cheisio bod yn bwysig.

  3 / 10

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.