Mae Marchnata Uniongyrchol wedi Newid - Nid Rheol 40/40/20 mwyach

Roeddwn yn trefnu fy silff lyfrau y bore yma a fflipio trwy hen lyfr Marchnata Uniongyrchol a gefais, Direct Mail gan y Rhifau. Fe'i cyhoeddwyd gan Swyddfa Bost yr Unol Daleithiau ac roedd yn ganllaw eithaf da. Pan oeddwn yn gwneud post uniongyrchol, euthum at y Postfeistr lleol a chael blwch ohonynt. Pan wnaethon ni gwrdd â chleient nad oedd erioed wedi gwneud Post Uniongyrchol o'r blaen, roedd yn adnodd gwych iddyn nhw ddysgu manteision marchnata uniongyrchol yn gyflym.

Wrth adolygu'r llyfr heddiw, sylweddolais faint mae pethau wedi newid dros y degawd diwethaf - hyd yn oed yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Yr hen theori marchnata uniongyrchol oedd Rheol 40/40/20:

Rheol Marchnata Uniongyrchol 40-40-20
  • 40% roedd y canlyniad oherwydd y rhestr y gwnaethoch anfon ati. Gallai hon fod yn rhestr y gwnaethoch ei phrynu i'w chwilio neu gallai gynnwys eich rhestr cwsmeriaid bresennol.
  • 40% roedd y canlyniad oherwydd eich cynnig. Rwyf bob amser wedi dweud wrth gleientiaid fod yr amser a gawsoch mewn ymgyrch post uniongyrchol i ddenu'r gobaith yn hafal i nifer y camau rhwng y blwch post a'r sbwriel.
  • 20% roedd y canlyniad oherwydd eich creadigol. Y penwythnos hwn cefais ddarn post uniongyrchol gan adeiladwr cartref newydd. Ynddo roedd yn allweddol i'w brofi yn y cartref model. Os yw'r allwedd yn ffitio, byddwch chi'n ennill y cartref. Dyna gynnig diddorol a allai fy annog i yrru allan i'r gymuned agosaf - yn greadigol iawn.

Defnyddiodd Post Uniongyrchol a Thelefarchnata y rheol hon am y degawdau diwethaf. Mae'r Gofrestrfa Peidiwch â Galw a'r ddeddf CAN-SPAM wedi profi bod defnyddwyr wedi blino ar ymyrraeth ac na fyddant yn dioddef deisyfiad heb ganiatâd. Mewn gwirionedd, credaf y bydd diffyg caniatâd yn achosi effaith negyddol ar eich ymgyrchoedd ac mae'n werth cynyddu pwysigrwydd y Rhestr.

Mae Word of Mouth Marketing bellach yn gyfran sylweddol o farchnata pob cwmni - ond nid yr adran farchnata sy'n berchen arno, y cwsmer sy'n berchen arno. Os na allwch gyflawni'ch addewidion, bydd pobl yn clywed amdano'n gyflymach na'r amser y mae'n ei gymryd i weithredu'ch ymgyrch. Bydd marchnata ar lafar gwlad yn cael effaith esbonyddol ar bob ymgyrch farchnata. Os na allwch gyflawni, yna peidiwch ag addo.

Nid yw'n llifo oddi ar y tafod mor hawdd, ond credaf mai'r rheol newydd yw'r Rheol 5-2-2-1

Rheol Bawd Marchnata Uniongyrchol Newydd
  • 50% mae'r canlyniadau oherwydd y rhestr rydych chi'n anfon ati ac o'r pwys mwyaf i'r rhestr honno yw'r caniatâd y mae'n rhaid i chi siarad â nhw yn ogystal â pha mor darged yw'r rhestr.
  • 20% mae'r canlyniadau oherwydd y neges. Mae targedu'r neges i'r gynulleidfa yn hanfodol. Y neges gywir i'r gynulleidfa gywir ar yr amser iawn yw'r unig ffordd i sicrhau y gallwch gynnal caniatâd a chael y canlyniadau sydd eu hangen arnoch ar gyfer eich ymdrechion marchnata.
  • 20% mae'r canlyniadau o ganlyniad i'r Glanio. Ar gyfer marchnata e-bost, tudalen lanio yw hon a'r gwasanaeth a gweithrediad dilynol o'r cynnyrch neu'r gwasanaeth. Os na allwch gyflawni'r addewidion rydych chi wedi'u marchnata, yna bydd y gair ar lafar yn cyfleu'r neges honno'n gyflymach nag y gallwch chi geisio ei chlytio. Rhaid i chi “lanio” y cleient yn dda er mwyn cael twf llwyddiannus yn y dyfodol.
  • 10% yw creadigrwydd eich ymgyrch farchnata o hyd. Efallai eich bod chi'n meddwl fy mod i'n dweud bod creadigrwydd yn llai pwysig nag yn y gorffennol - nid yw hynny'n wir - mae caniatâd, y neges, a'r glaniad yn bwysicach nag yr arferent fod.

Ni chymerodd hen reol marchnata uniongyrchol 40/40/20 erioed ganiatâd, marchnata ar lafar gwlad, na gweithredu eich cynnyrch a'ch gwasanaeth. Rwy'n credu bod y Rheol 5-2-2-1 yn gwneud!