33Across: Monetization Cynulleidfa Mewn-Weld gyda Hidlydd Twyll Cyn-gynnig

33 ar draws

Rydym wedi arsylwi cyhoeddwyr ar-lein yn cael trafferth eleni. Cynyddodd llawer o'u hallbwn cynnwys, ehangu eu cwmpas pwnc, prynu cynulleidfa i gynyddu eu hystadegau gwylio, ac agor eu gwefannau i unrhyw hysbysebu neu'r cyfan. Yn bersonol, credaf fod hynny'n gamgymeriad. Rydyn ni wedi osgoi prynu cynulleidfa, wedi cadw ein pynciau'n dynn, ac rydyn ni wedi gwrthod hysbysebu dro ar ôl tro o hysbysebu oddi ar y pwnc.

Diolch byth, mae rhwydweithiau hysbysebu yn ymateb.  Bydd amcangyfrif o $ 160 biliwn yn cael ei wario’n fyd-eang ar hysbysebu digidol eleni, yn ôl Ymchwil Juniper. Llwyfannau fel 33Across yn gobeithio alinio sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio â hysbysebu ar-lein er mwyn ymgysylltu mwy yn hytrach na chanolbwyntio ar fetrigau gweladwyedd yn unig. Mae angen i hysbysebwyr a Prif Swyddogion Meddygol bob amser gyfiawnhau'r ROI o'u gwariant hysbysebu ar-lein. Mae safonau diwydiant fel y Cyngor Sgorio Cyfryngau (MRC), wedi gosod y bar yn rhy isel o ran penderfynu a yw hysbyseb yn cael ei hystyried gweladwy.

Mae golygfeydd hysbyseb symudol a bwrdd gwaith yn gofyn am o leiaf 50% o bicseli mewn golwg am o leiaf un eiliad ar gyfer hysbysebion arddangos, dwy eiliad ar gyfer hysbysebion fideo. MRC

Ar y cefn, mae cyhoeddwyr yn cael trafferth gyda sut i monetize eu gwefannau. Mae defnyddwyr yn digalonni, yn cael eu peledu â negeseuon neu aflonyddwch amherthnasol wrth ddefnyddio cynnwys. Y materion hyn a dadansoddiad dwfn o ymgysylltiad defnyddwyr â hysbysebion ar-lein a luniodd ddyluniad a datblygiad dau gynnyrch newydd 33Across.

Mae Unedau Ad Fideo ac Arddangos Newydd yn Cynnig Golwg Uchaf y Diwydiant

33Across ehangu ei blatfform rhaglennol gyda lansiad Fideo Mewn-Bwyd Pen-desg a Effaith Mewn-Borthiant Pen-desg. Wedi'u cynllunio i helpu cyhoeddwyr i yrru refeniw cynyddrannol, mae'r cynhyrchion newydd hyn yn unedau ad nad ydynt yn ymwthiol, effaith uchel sy'n ymddangos yng nghynnwys gwefan neu borthiant cynnyrch. Mae'r unedau hysbysebu yn ymateb i weithredoedd sgrolio defnyddiwr ac yn parhau i fod yn weladwy cyn belled â bod y creadigol o leiaf 50 y cant yn y golwg.

Wrth i fideo barhau i dyfu mewn poblogrwydd, 33Across'Mae unedau ad Fideo Mewn-Bwyd Pen-desg yn chwarae smotiau 15 a 30 eiliad yn awtomatig sy'n addasu ar gyfer gwylio symudol a bwrdd gwaith, gan ymddangos mewn ffrydiau cynnwys pan fo'r creadigol o leiaf 50 y cant yn y golwg. Unwaith y bydd allan o farn y defnyddiwr, mae'r fideo yn oedi ac yn ailddechrau chwarae unwaith y bydd yn y golwg. Mae'r cynhyrchion newydd wedi'u cynllunio ar gyfer profiadau defnyddiwr anymwthiol, gan roi rheolaeth lwyr i ddefnyddwyr dros y profiad, gyda'r opsiwn i reoli cyfaint neu gau'r hysbyseb.

Er mwyn monetize ein gwefan yn llawn, mae angen i ni ymateb i fuddiannau defnyddwyr sy'n gofyn am brofiad nad yw'n ymwthiol ar ben-desg a symudol ynghyd â gofynion prynwyr am gynhyrchion symudol cyntaf, mewn-porthiant sy'n darparu gwelededd uchel. Peter Cunha, Sianel Buddsoddi

Dadansoddiad o Hysbysebion Ar-lein yn Datgelu Amseroedd Ymgysylltu â Defnyddwyr Uchaf

Mae'r cynhyrchion newydd yn adlewyrchu 33Across'dadansoddiad diweddar, gan fesur sut y gellir gweld hysbysebion ar-lein a hyd yr amser y mae hysbyseb er mwyn mesur sut mae'r ddwy ffaith hynny yn effeithio ar ymgysylltiad defnyddwyr. Ar ôl dadansoddi 160 miliwn o hysbysebion ar-lein ar draws 738 o safleoedd cyhoeddwyr am wythnos, canfu 33Across fod y mwyafrif o ddefnyddwyr, ar gyfartaledd, yn clicio hysbysebion ar y marc 15 eiliad ac roedd yr ymgysylltiad yn cynyddu'n raddol dros amser. Wedi'i ddadelfennu gan ddyfais:

  • Digwyddodd 50% o ymgysylltiad defnyddwyr ar ben-desg ar ôl 15 eiliad
  • Ar ffonau symudol a thabledi, digwyddodd 50% o ymgysylltiad defnyddwyr ar ôl saith eiliad
  • Erbyn y marc 30 eiliad, digwyddodd 68% o'r holl ymgysylltu ar ben-desg, digwyddodd 74% ar ffôn symudol, a digwyddodd 78% ar dabled

Mae'r dadansoddiad yn profi, er mwyn i hysbysebu ar-lein fod yn effeithiol, bod angen i hysbysebion fod yn weladwy iawn ac yn edrych y tu hwnt i'r gofynion sylfaenol cyfredol.

Os mai prif fetrig marchnatwr yw gwelededd yn seiliedig ar ganllaw MRC a bod ein dadansoddiad yn profi bod 98 y cant o'r ymgysylltiad yn digwydd ar ôl un eiliad. Mae'n amlwg bod siawns fach y bydd defnyddwyr yn gweld yr hysbyseb honno, llawer llai yn ymgysylltu ag ef. Er mwyn i CMOs gael unrhyw enillion ystyrlon ar eu buddsoddiadau, mae angen iddynt godi'r bar ar weladwyedd hysbysebion ac amser-mewn-golwg. Eric Wheeler, Prif Swyddog Gweithredol, 33Across.

Safonau diwydiant o'r neilltu, dylai cyhoeddwyr a hysbysebwyr edrych yn ofalus ar amser-edrych cyfartalog hysbyseb a phenderfynu a yw'r unedau hysbysebu yn wirioneddol yn y golwg yn ddigon hir i ennyn ymateb neu gael effaith ystyrlon. Er mwyn ategu eu buddsoddiadau mewn hysbysebu digidol ymhellach, cynyddu ymgysylltiad, ac osgoi mannau dall, dylent hefyd ychwanegu unedau symudol ac arddangos mewn-porthiant i'r gymysgedd marchnata.

Gellir datrys y posau croesair anoddaf os byddwch chi'n dehongli gair llorweddol mawr yng nghanol y pos. Mewn llawer o bosau anodd mae'r rhain yn aml oddeutu 32 neu 33 ar draws. 33Across yn datgloi pos hysbysebu ar-lein o safon.