13 Ffyrdd y Mae Cynnwys yn cael ei Ariannu Ar-lein

monetization

Cysylltodd ffrind da â mi yr wythnos hon a dywedodd fod ganddo berthynas a oedd â safle a oedd yn cael traffig sylweddol ac roeddent am weld a oedd modd i monetizing y gynulleidfa. Yr ateb byr ydy ydy ... ond dwi ddim yn credu bod mwyafrif y cyhoeddwyr bach yn cydnabod y cyfle na sut i wneud y mwyaf o broffidioldeb yr eiddo maen nhw'n berchen arno.

Rydw i eisiau dechrau gyda'r ceiniogau ... yna gweithio i mewn i'r bychod mawr. Cadwch mewn cof nad monetizing blog yw hyn i gyd. Gallai fod yn unrhyw eiddo digidol - fel rhestr tanysgrifiwr e-bost fawr, sylfaen tanysgrifiwr Youtube fawr iawn, neu gyhoeddiad digidol. Nid yw sianeli cymdeithasol yn deg cystal gan eu bod yn cael eu hystyried yn bennaf yn eiddo i'r platfform yn hytrach na'r cyfrif a gasglodd y canlynol.

 1. Hysbysebu Talu Fesul Clic - flynyddoedd lawer yn ôl, cyflwyniad a wyliais mewn digwyddiad o'r enw'r rhain atebion cyhoeddwr lles gwefeistr.  Dyma'r system hawsaf i'w gweithredu - dim ond rhoi rhai sgriptiau yn eich tudalen gyda rhai slotiau hysbysebu. Yna rhoddir cynnig ar y slotiau ac yna arddangosir yr hysbysebion cynnig uchaf. Fodd bynnag, nid ydych yn gwneud unrhyw arian oni bai bod yr hysbyseb honno wedi'i chlicio. Oherwydd blocio hysbysebion a malais cyffredinol i hysbysebion yn gyffredinol, mae cyfraddau clicio drwodd ar hysbysebion yn parhau i blymio ... fel y mae eich incwm.
 2. Rhwydweithiau Ad Custom - mae rhwydweithiau hysbysebu yn aml yn estyn allan atom ni oherwydd byddent wrth eu bodd yn cael y rhestr hysbysebion y gallai gwefan o'r maint hwn ei darparu. Pe bawn i'n safle defnyddiwr cyffredinol, efallai y byddwn yn neidio ar y cyfle hwn. Mae'r hysbysebion yn rhemp gydag abwyd clicio ac hysbysebion ofnadwy (sylwais yn ddiweddar ar hysbyseb ffwng bysedd traed ar safle arall). Rwy'n troi'r rhwydweithiau hyn i lawr trwy'r amser oherwydd yn aml nid oes ganddynt hysbysebwyr perthnasol sy'n canmol ein cynnwys a'n cynulleidfa. Ydw i'n ildio arian? Cadarn ... ond rwy'n parhau i dyfu cynulleidfa anhygoel sy'n ymgysylltu ac yn ymateb i'n hysbysebu.
 3. Hysbysebion Cysylltiedig - llwyfannau fel Comisiwn Cyffordd a shareasale.com bod gennych dunelli o hysbysebwyr sy'n barod i'ch talu i'w hyrwyddo trwy ddolenni testunol neu hysbysebion ar eich gwefan. Mewn gwirionedd, mae'r ddolen Rhannu-Gwerthu rydw i newydd ei rhannu yn ddolen gyswllt. Gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn datgelu eu defnyddio yn eich cynnwys - gall peidio â datgelu fynd yn groes i reoliadau ffederal yn yr Unol Daleithiau a thu hwnt. Rwy'n hoffi'r systemau hyn oherwydd fy mod i'n aml yn ysgrifennu am bwnc penodol - yna dwi'n cyfrif bod ganddyn nhw raglen gysylltiedig y gallaf wneud cais amdani. Pam na fyddwn i'n defnyddio cyswllt cyswllt yn lle un uniongyrchol?
 4. Rhwydweithiau a Rheolaeth Ad DIY - trwy reoli eich rhestr hysbysebu a gwneud y gorau o'ch prisiau eich hun, gallwch ddefnyddio platfform marchnad lle gallwch gael perthynas uniongyrchol â'ch hysbysebwyr a gweithio i sicrhau eu llwyddiant wrth wneud y mwyaf o'ch refeniw. Gallwn osod prisiau misol gwastad, cost fesul argraff, neu gost fesul clic ar y platfform hwn. Mae'r systemau hyn hefyd yn caniatáu hysbysebion wrth gefn i chi - rydym yn defnyddio Google Adsense ar gyfer hynny. Ac maen nhw'n caniatáu ty hysbysebion lle gallwn ddefnyddio hysbysebion cysylltiedig fel copi wrth gefn hefyd.
 5. Hysbysebu Brodorol - Mae'n rhaid i mi ddweud wrthych fod yr un hon yn gwneud i mi gringe ychydig. Mae cael eich talu i gyhoeddi erthygl gyfan, podlediad, cyflwyniad, i'w gwneud yn ymddangos fel cynnwys arall rydych chi'n ei gynhyrchu, yn ymddangos yn hollol anonest. Wrth i chi dyfu eich dylanwad, eich awdurdod a'ch ymddiriedaeth, rydych chi'n tyfu gwerth eich eiddo digidol. Pan fyddwch chi'n cuddio'r eiddo hwnnw ac yn twyllo busnesau neu ddefnyddwyr i brynu - rydych chi'n peryglu popeth y gwnaethoch chi weithio mor galed i'w greu.
 6. Dolenni â Thâl - Wrth i'ch cynnwys ennill amlygrwydd peiriannau chwilio, byddwch chi'n cael eich targedu gan gwmnïau SEO sy'n dymuno backlink ar eich gwefan. Efallai y byddan nhw'n gofyn i chi faint i osod dolen. Neu efallai y byddan nhw'n dweud wrthych chi eu bod nhw eisiau ysgrifennu erthygl yn unig ac maen nhw'n gefnogwyr mawr o'ch gwefan. Maen nhw'n dweud celwydd, ac maen nhw'n eich rhoi chi mewn perygl enfawr. Maen nhw'n gofyn i chi fynd yn groes i delerau gwasanaeth y Peiriant Chwilio ac efallai eu bod hyd yn oed yn gofyn ichi dorri rheoliadau ffederal trwy beidio â datgelu'r berthynas ariannol. Fel dewis arall, gallwch monetize eich cysylltiadau trwy beiriant monetization cyswllt fel VigLink. Maent yn cynnig cyfle i ddatgelu'r berthynas yn llawn.
 7. Dylanwad - Os ydych chi'n unigolyn adnabyddus yn eich diwydiant, efallai y bydd llwyfannau dylanwadwyr a chwmnïau cysylltiadau cyhoeddus yn chwilio amdanoch chi i'w helpu i gyflwyno eu cynhyrchion a'u gwasanaethau trwy erthyglau, diweddariadau cyfryngau cymdeithasol, gweminarau, areithiau cyhoeddus, podlediadau a mwy. Gall marchnata dylanwadwyr fod yn eithaf proffidiol ond cofiwch mai dim ond cyhyd â'ch bod chi'n gallu dylanwadu ar werthiannau y mae'n para - nid dim ond cyrraedd. Ac eto, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n datgelu'r perthnasoedd hynny. Rwy'n gweld llawer o ddylanwadwyr yn fy niwydiant fy hun nad ydyn nhw'n dweud wrth bobl eu bod nhw'n cael eu talu i gyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau cwmni eraill. Rwy'n credu ei fod yn anonest ac maen nhw'n peryglu eu henw da.
 8. Nawdd - Mae ein platfform marchnad hefyd yn caniatáu inni osod ty hysbysebion a biliau ein cleientiaid yn uniongyrchol. Rydym yn aml yn gweithio gyda chwmnïau i ddatblygu ymgyrchoedd parhaus a allai gynnwys gweminarau, podlediadau, ffeithluniau a phapurau gwyn yn ychwanegol at CTAs yr ydym yn eu cyhoeddi trwy'r slotiau ad tŷ. Y fantais yma yw y gallwn sicrhau'r effaith fwyaf i'r hysbysebwr a defnyddio pob teclyn sydd gennym i yrru gwerth am gost y nawdd.
 9. atgyfeiriadau - Gall yr holl ddulliau hyd yn hyn fod yn brisiau sefydlog neu'n isel. Dychmygwch anfon ymwelydd i safle, ac maen nhw'n prynu eitem $ 50,000, a gwnaethoch chi $ 100 am arddangos y galw i weithredu neu $ 5 ar gyfer y clic-drwodd. Os yn lle hynny, gwnaethoch negodi comisiwn 15% ar gyfer y pryniant, fe allech fod wedi gwneud $ 7,500 ar gyfer y pryniant sengl hwnnw. Mae atgyfeiriadau yn anodd oherwydd mae angen i chi olrhain y blaen drwodd i drawsnewidiad - fel rheol mae angen tudalen lanio gyda chyfeirnod ffynhonnell sy'n gwthio'r cofnod i CRM ymlaen i drosiad. Os yw'n ymgysylltiad mawr, gall hefyd gymryd misoedd i gau ... ond mae'n werth chweil o hyd.
 10. Ymgynghori - Os ydych chi'n ddylanwadwr a bod gennych gynnwys mawr yn ei ddilyn, mae'n debyg eich bod hefyd yn arbenigwr y gofynnir amdano yn eich maes. Bu mwyafrif helaeth ein refeniw dros y blynyddoedd wrth ymgynghori â chwmnïau gwerthu, marchnata a thechnoleg ar sut i dyfu eu hawdurdod ac ymddiriedaeth ar-lein i gadw a thyfu eu busnes.
 11. Digwyddiadau - Rydych chi wedi adeiladu cynulleidfa ymgysylltiol sy'n barod i dderbyn eich offrymau ... felly beth am ddatblygu digwyddiadau o'r radd flaenaf sy'n troi'ch cynulleidfa frwd yn gymuned ysgubol! Mae digwyddiadau'n cynnig cyfleoedd llawer mwy i monetize eich cynulleidfa yn ogystal â gyrru cyfleoedd noddi sylweddol.
 12. Eich Cynhyrchion Eich Hun - Er y gall hysbysebu gynhyrchu rhywfaint o refeniw a gall ymgynghori gynhyrchu refeniw sylweddol, dim ond cyhyd ag y mae'r cleient y mae'r ddau yno. Gall hyn fod yn “roller coaster” o bethau anarferol wrth i hysbysebwyr, noddwyr a chleientiaid fynd a dod. Dyma pam mae llawer o gyhoeddwyr yn troi at werthu eu cynhyrchion eu hunain. Mewn gwirionedd mae gennym sawl cynnyrch yn cael eu datblygu ar hyn o bryd i'w cynnig i'n cynulleidfa (edrychwch am rai lansiadau eleni!). Mantais gwerthu rhyw fath o gynnyrch sy'n seiliedig ar danysgrifiadau yw y gallwch chi dyfu eich refeniw lawer yn yr un ffordd ag y gwnaethoch chi dyfu'ch cynulleidfa ... un ar y tro a, gyda momentwm, gallwch chi gyrraedd rhywfaint o refeniw sylweddol heb unrhyw ddyn canol yn cymryd ei doriad .
 13. Ar Werth - Mae mwy a mwy o eiddo digidol hyfyw yn cael eu prynu'n llwyr gan gyhoeddwyr digidol. Mae prynu'ch eiddo yn galluogi'r prynwyr i gynyddu eu cyrhaeddiad a chael mwy o gyfran o'r rhwydwaith i'w hysbysebwyr. I wneud hyn, mae angen i chi dyfu eich darllenwyr, eich cadw, eich rhestr tanysgrifio e-bost, a'ch traffig chwilio organig. Gall prynu traffig fod yn opsiwn i chi trwy chwilio neu gymdeithasol - cyn belled â'ch bod yn cadw cyfran dda o'r traffig hwnnw.

Rydyn ni wedi gwneud pob un o'r uchod ac rydyn ni nawr yn edrych i gynyddu ein refeniw trwy # 11 a # 12. Bydd y ddau hynny yn ein lleoli ar gyfer darpar brynwyr unwaith y byddwn yn cael pob un ohonynt ar waith. Mae wedi bod dros ddegawd ers i ni ddechrau ac efallai y bydd yn cymryd degawd arall i gyrraedd, ond does dim amheuaeth ein bod ar y ffordd. Mae ein priodweddau digidol yn cefnogi mwy na dwsin o bobl - ac mae hynny'n parhau i dyfu.

2 Sylwadau

 1. 1

  Helo Douglas,
  Mae'r rhain yn fyrdd o ffyrdd cyfreithlon ar gyfer monetization cynnwys gwefan sy'n cynhyrchu traffig, os oes gennych chi un. Mae yna hefyd derfynau i rai mathau o ddulliau monetization, a risgiau ohonynt, fel yn achos hysbysebu PPC a dolenni taledig, fel y disgrifir. Gwaith gwych wedi'i wneud wrth ddod â'ch holl brofiad a'ch meistrolaeth i'r amlwg wrth ysgrifennu'r swydd hon. :)

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.