101 Cwestiynau… Defnyddiwr, Gwleidyddol, Digrif a Starbucks

BlogCefais y diwrnod i ffwrdd heddiw (roeddwn ei angen!). Darllenais ar flog arall fod llawer o bobl yn chwilio am “101”. Felly ... yn ôl yr arfer, rydw i'n profi'r theori i weld beth yw'r ymateb. Cefais fy synnu gan ba mor hawdd oedd meddwl am y rhain, mae cymaint o bethau yn y byd, ym myd busnes, ac yn y wlad hon sy'n fy ngyrru'n wallgof. Wrth gwrs, efallai mai fi yn unig ydyw. Mae croeso i chi ofyn eich cwestiynau neu ateb fy un i trwy sylwadau.

 1. Pam nad yw Starbucks yn gwneud bariau siocled? (Syniad fy merch 12 oed!)
 2. Pam mae angen uchafswm o 15 eitem arnoch chi ar gyfer y Express Lane? Beth am o leiaf 1 trol llawn? Fi yw'r boi sy'n gwario'r holl arian!
 3. Pam mae salad mewn bag yn mynd yn ddrwg mor gyflym?
 4. Pam ei bod yn iawn i fanc godi $ 30 ar berson tlawd am siec bownsio o $ 1 ond ni fyddant yn rhoi cerdyn credyd llog uchel iddynt?
 5. Pam y gall banc dynnu fy arian allan ar unwaith am siec rwy'n ei ysgrifennu ond maen nhw'n rhoi daliad 5 diwrnod ar siec rwy'n ei adneuo?
 6. Os gallaf gael cerdyn SD 2Gb, sut na allwch roi 500 o'r rheini at ei gilydd a rhoi cerdyn 1Tb i mi yn lle gyriant caled gyda rhannau symudol sy'n methu?
 7. Os nad yw'r diwydiant cerddoriaeth yn farus, yna sut maen nhw'n gwario tunnell o arian ar gribau, bling, dubiau, griliau, ac ati?
 8. Os gallaf wrando ar CD, onid yw hynny'n golygu y byddaf bob amser yn gallu ei recordio?
 9. Pam mae archfarchnadoedd yn dadbacio popeth i'r silffoedd ac yna'n gorfod pacio popeth yn ôl mewn bagiau? Onid oes ffordd fwy effeithlon?
 10. Pam fod y gosb eithaf fel arfer yn garchar am oes, a charchar am oes mewn gwirionedd yn 20 mlynedd?
 11. Pam mae pawb yn dweud “Gwahanu Eglwys a Gwladwriaeth” pan nad yw yn y Cyfansoddiad na'r Datganiad Annibyniaeth?
 12. Pam ydw i'n talu ffioedd am ysgolion cyhoeddus fy mhlant? Roeddwn i'n meddwl ein bod ni'n talu trethi am hynny.
 13. Pam ei bod hi'n iawn i'r llywodraeth geisio newid deddfau preifatrwydd wrth amddiffyn rhyddid?
 14. Pam mai dim ond 2 brif blaid sydd yn yr Unol Daleithiau?
 15. Pam nad yw gofal iechyd yn rhatach i bobl nad ydyn nhw'n ei ddefnyddio?
 16. Pam mae gwisgoedd busnes menywod gymaint yn rhatach na siwtiau dynion?
 17. Pam ydyn ni'n gwrando ar ymgynghorwyr nad ydyn ni'n eu hadnabod ond weithiau nid ein cwsmeriaid na'n gweithwyr ein hunain pan maen nhw'n dweud yr un peth?
 18. Sut mae gwleidyddion yn cael ysgrifennu eu rheolau eu hunain ar yr hyn sy'n iawn neu'n anghywir?
 19. Sut mae gwleidyddion yn ymddeol cyn y gall pobl yn y fyddin?
 20. Sut na chawn bleidleisio ar godiadau i wleidyddion?
 21. Os oes rhaid i'm plant gymryd TASau i fynd i'r coleg, sut nad oes raid i wleidyddion sefyll profion i fynd i'r swydd?
 22. Pam fod y dŵr rydw i'n ei gael o'r tap yn lliwio fy sinciau, toiledau a bathiau ymolchi?
 23. Pam mae pobl yn meddwl mai ceir gwyrdd yw'r ateb, pan fyddant yn eu plygio i socedi gyda phŵer a gynhyrchir o lo ac ynni niwclear?
 24. Pam ei bod hi'n iawn cael rigiau olew yn iard gefn pawb yn Texas, ond nid yn Alaska lle nad oes neb yn byw?
 25. Pam mae gennym ni siryfion, heddlu'r wladwriaeth a heddlu'r ddinas i gyd yn yr un lle?
 26. Os yw hon yn wlad rydd, pam na chaniateir i bobl wneud cyffuriau?
 27. Pam mae gamblo'n anghyfreithlon oni bai bod y llywodraeth yn cael ei rhedeg gan y loteri?
 28. Pam mae ffrwythau'n ddrytach na sglodion tatws? Heck, mae'n tyfu ar goed!
 29. Pam mae presgripsiynau cyfreithiol a chyffuriau yn anghyfreithlon? Presgripsiynau yn cyffuriau.
 30. Pam na all yr Unol Daleithiau newid i'r system fetrig? Mae'n haws ei rannu a'i luosi â degau!
 31. Sut nad yw'r Beibl ar restr gwerthwyr gorau'r New York Times?
 32. Pam mae'r rhan fwyaf o gerddoriaeth Gristnogol yn sugno?
 33. Pam mae candy a popgorn mor ddrud mewn Theatr? Byddwn i'n mynd yn amlach pe na bai ... ac yn ôl pob tebyg yn gwario mwy o arian.
 34. Pam fod gan siopau gymaint o linellau talu pan fydd y mwyafrif ohonyn nhw ar gau?
 35. Pam ydych chi'n disgwyl i bobl dalu am bethau os ydych chi'n mynd i'w roi am ddim yn gyntaf? Rydych chi'n fy hyfforddi'n anghywir!
 36. Pam nad yw Puerto Rico yn wladwriaeth ond Alaska a Hawaii?
 37. Pam fod yn rhaid i'n heddluoedd ddilyn y rheolau ac nad yw terfysgwyr yn gwneud hynny?
 38. Pam fod fy mhlant yn cael cymaint o amser i ffwrdd o'r ysgol?
 39. Pam mae cymaint o ddigwyddiadau ysgol wedi'u hamserlennu yn ystod gwaith?
 40. Pam nad yw undebau sifil hoyw yn iawn?
 41. Pam mae pawb yn edrych yn gymaint o syndod pan ddywedaf wrthyn nhw fod gen i ddalfa lawn fy mhlant?
 42. Pam fod yn rhaid i mi gael yswiriant gwahanol ar gyfer llygaid, corff a dannedd? Onid yw'r cyfan yn feddygol?
 43. Pam mae perchnogion tai yn gorfod tynnu eu llog oddi ar eu trethi ond ni all rhentwyr dynnu eu rhent i ffwrdd? Onid yw rhent yn helpu'r economi hefyd?
 44. Sut mae gwleidyddion mor gyfoethog?
 45. Pam mae Al Gore yn mynd â jet preifat i'w ymrwymiadau siarad ar gynhesu byd-eang?
 46. Os ydym yn rhyfela, sut all y diwydiant olew barhau i gael elw uchaf erioed? Onid yw'r pris hwnnw'n gouging?
 47. Sut allwn ni ddim stopio sbam?
 48. Pwy sy'n anfon y sbam hwnnw lle na allwch wneud synnwyr o unrhyw un o'r geiriau? Pam maen nhw'n ei anfon?
 49. Pam ydyn ni'n dal y fyddin i safon mor uchel pan fo mwyafrif y fyddin yn bobl nad ydyn nhw'n gallu fforddio mynd i'r coleg neu wedi dod o fagwraeth heriol?
 50. Pam na ellir tanio gwleidyddion?
 51. Sut mae Indiana wedi newid parthau amser ac yn dal i fod â rhai siroedd mewn rhai eraill?
 52. Pam nad ydyn ni'n uno llyfrgelloedd cyhoeddus â llyfrgelloedd ysgolion uwchradd ac yn arbed criw o arian?
 53. Sut mae troseddwyr coler wen yn ei chael hi'n hawdd pan maen nhw'n dwyn mwy na throseddwyr cyffredin?
 54. Onid gamblo'r farchnad stoc?
 55. Pam fod yn rhaid i mi fynd i far i gael dyddiad? Onid oes unrhyw ferched sengl yn ymgartrefu yn y Gororau?
 56. Pam nad yw Starbucks and Borders yn cael Noson Merched?
 57. Pam nad oes mwy o wasanaethau o ddrws i ddrws? (enghraifft: sychu sych)
 58. Beth am wahardd bagiau o awyrennau?
 59. Pam nad yw arweinwyr crefyddol yn sefyll i fyny mwy pan fydd eu dilynwyr yn cablu?
 60. Pam fod gan Ffrainc fwy o orsafoedd pŵer niwclear na'r Unol Daleithiau?
 61. Pam na allwn ni anfon gwastraff niwclear allan i'r gofod?
 62. Pam mae cywarch yn anghyfreithlon? Mae'n tyfu'n gyflymach na choed, mae'n gryfach, ac nid yw'n gyffur.
 63. Pam aeth Tommy Chong i'r carchar am baraphernalia cyffuriau, ond mae Rush Limbaugh yn dal i fod ar y radio ar ôl gwneud cyffuriau yn anghyfreithlon?
 64. Sut mae pethau mor ddrud mewn siop gyfleustra? Byddai'n fwy cyfleus pe na bawn i'n talu cymaint.
 65. Pam ydyn ni'n sgrechian am bris nwy ond rydyn ni'n talu $ 3.50 am Grande Mocha yn Starbucks. (Mmmmmm.)
 66. Pam nad yw eu ceir un sedd? Dim ond un person dwi'n ei weld ym mhob car ar y ffordd i'r gwaith.
 67. Pam mae newyddiadurwyr teledu mor edrych yn dda?
 68. Pam mae gordewdra yn gyflwr meddygol yn yr Unol Daleithiau yn unig?
 69. Pam allwch chi uwch-faint am 49 sent ychwanegol, ond ni allwch hanner maint ac arbed 49 sent?
 70. Os yw ymarfer corff yn dda i chi, sut na ddaw unrhyw ffordd i mi gerdded neu reidio fy meic i'r gwaith?
 71. Pam fod yn rhaid i chi bleidleisio ar gyfer rhywun, ond ni all bleidleisio yn erbyn rhywun?
 72. Pam ei bod mor anodd i ni gyfrif pleidleisiau?
 73. Pam na allaf gael Grande Mocha yn y Ffilmiau?
 74. Pam ydyn ni'n talu sylw ychwanegol i'r hyn mae actorion yn ei ddweud pan mai'r cyfan maen nhw'n ei wneud yw esgus am fywoliaeth?
 75. Pam ddylwn i ddarllen erthygl a ysgrifennwyd gan foi gyda gradd newyddiaduraeth yn siarad am dechnoleg yn lle darllen blog y dyn yn gwneud ei fywoliaeth ar dechnoleg?
 76. Sut y gall y dyn sy'n deffro'n gynnar ac yn gofyn imi am ddoler bob dydd ar fy ffordd i'r gwaith gael swydd?
 77. Pam nad yw bariau'n darparu gwasanaethau tacsi i bobl sy'n yfed gormod?
 78. Sut na allwn ni aildrefnu'r allweddi ar fysellfwrdd ar gyfer effeithlonrwydd teipio cyflymach?
 79. Os yw llwch yn lladd eich cyfrifiadur, sut mae yna nid oes hidlwyr i newid?
 80. Pam mae system weithredu yn rhatach na rhaglen swyddfa?
 81. Sut nad ydyn nhw wedi adeiladu argraffydd gyda gyriant caled a llwybrydd adeiledig?
 82. Pam na wnaethant ddyfeisio DVDs i redeg High-Definition?
 83. Pam na all fy mhlant weddïo'n uchel yn yr ysgol pan mae rhyddid crefydd yn hawl gyfansoddiadol?
 84. Pam na all pobl ddeall bod trethi is yn dod â mwy o refeniw treth?
 85. Pam na all rhai cwmnïau hedfan gael awyrennau sy'n cychwyn pan fydd yr holl seddi'n llawn yn lle ar amserlen?
 86. Pam mae pris tocynnau hedfan yn mynd yn ddrytach wrth iddo agosáu at yr amser gadael? Beth am ratach?
 87. Sut y gallaf gofrestru ar gyfer talu biliau ar-lein gyda'r mwyafrif o leoedd, ond ni allaf ei ganslo ar-lein?
 88. Pam nad yw cludwyr ffôn symudol yn eich dyfarnu am faint o amser rydych chi wedi bod yn gwsmer iddyn nhw?
 89. Pam nad oes modd ailwefru fy bysellfwrdd diwifr a llygoden?
 90. Pam fod yn rhaid i bawb gael yswiriant car? Pam na allaf gael cronfa yswiriant yn unig?
 91. Sut mae pryd bynnag rydw i'n mynd y terfyn cyflymder, mae pawb arall yn goryrru ... ond bob tro dwi'n goryrru, dwi'n cael fy nhynnu drosodd?
 92. Pam nad yw cwmnïau'n cynnig credyd a benthyciadau i'w gweithwyr eu hunain?
 93. Sut mae llawer o raddedigion coleg byth yn gweithio yn y maes y mae ganddyn nhw radd ynddo?
 94. Sut na all pobl gael gradd am 'amser a dreulir' mewn swydd neu ddiwydiant?
 95. Pam mae PETA yn rhoi cymaint o anifeiliaid i gysgu?
 96. Sut mae pobl yn ymladd stadiwm pêl-droed ond nid amgueddfa?
 97. Sut nad yw penaethiaid drwg â throsiant uchel yn cael eu tanio ac mae'r bobl y gwnaethant eu canio yn cael ymddiheuriad?
 98. Sut mae dod pan fydd cwmnïau'n cynyddu, maen nhw'n arafu?
 99. Sut mae dod wrth i'r rhyngrwyd dyfu, mae'n rhaid i mi ddysgu mwy o ieithoedd a thechnolegau yn lle llai?
 100. Sut dewch Yahoo !, Google, Microsoft, Monster, ADP, neu nid yw Careerbuilder wedi cynnig $ 1 miliwn o ddoleri i mi Cyfrifiannell Payraise eto?
 101. [Mewnosodwch Eich Cwestiwn Yma]

Nodyn: Daeth y syniad ar gyfer y rhestr hon ProBlogger a mynd i mewn i'r swydd hon yn ei Prosiect Ysgrifennu Grŵp ar gyfer Rhestri.

7 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Rhestr dda - rydych chi'n codi rhai cwestiynau rhagorol. A fyddai ots gennych pe baem wedi benthyg cwpl ohonynt ar gyfer rhai ymarferion ar Eich Cre8tivity?

 3. 3

  14. Pam mai dim ond 2 brif blaid sydd yn yr Unol Daleithiau?

  Mae gennym ni nhw oherwydd mae gennym enillydd yn cymryd pob etholiad. Mae gan Ewropeaid system hollol wahanol ar gyfer eu hetholiadau, sy'n ffafrio llawer o bleidiau a llywodraethu clymbleidiau.

  28. Pam mae ffrwythau'n ddrytach na sglodion tatws? Heck, mae'n tyfu ar goed!

  Mae llawer o gost ffrwythau ffres yn ganlyniad i ddifetha. Mae tatws yn tyfu yn y ddaear ac yn rhad iawn.

  36. Pam nad yw Puerto Rico yn dalaith ond mae Alaska a Hawaii?

  Mae pobl Puerto Rico yn pleidleisio i beidio â dod yn Wladwriaeth.

  37. Pam fod yn rhaid i'n heddluoedd ddilyn y rheolau ac nad yw terfysgwyr yn gwneud hynny?

  Fe'u gelwir yn derfysgwyr yn union oherwydd nad ydynt yn dilyn rheolau rhyfela tir.

  43. Pam mae perchnogion tai yn gorfod tynnu eu llog oddi ar eu trethi ond ni all rhentwyr dynnu eu rhent i ffwrdd? Onid yw rhent yn helpu'r economi hefyd?

  Mae didyniad rhentwr.

  45. Pam mae Al Gore yn mynd â jet preifat i'w ymrwymiadau siarad ar gynhesu byd-eang?

  Yn bennaf mae hyn oherwydd bod Al Gore yn rhagrithiwr elitaidd cyfoethog.

  49 Pam rydyn ni'n dal y fyddin i safon mor uchel pan fo mwyafrif y fyddin yn bobl nad ydyn nhw'n gallu fforddio mynd i'r coleg neu wedi dod o fagwraeth heriol?

  Daw mwyafrif y personél milwrol o gefndiroedd dosbarth canol.

  53 Sut mae troseddwyr coler wen yn ei chael hi'n hawdd pan fyddant yn dwyn mwy na throseddwyr cyffredin?

  Pan fydd hyn yn digwydd, mae'n debyg mai'r rheswm am hyn yw bod gan A. gyfreithwyr gwell, ac ni roddodd B. gwn yn wyneb unrhyw un i gael yr hyn yr oeddent ei eisiau.

  63. Pam aeth Tommy Chong i'r carchar am baraphernalia cyffuriau, ond mae Rush Limbaugh yn dal i fod ar y radio ar ôl gwneud cyffuriau yn anghyfreithlon?

  Aeth Tommy ar fws yn Utah. Mae Utah yn wladwriaeth lem iawn. Am yr hyn sy'n werth, mae'n debyg mai Salt Lake yw'r ddinas fawr olaf yn America lle nad yw pobl yn cloi eu drysau yn y nos.

  66. Pam nad ydyn nhw'n geir sengl? Dim ond un person dwi'n ei weld ym mhob car ar y ffordd i'r gwaith.

  Gelwir ceir sedd sengl yn feiciau modur.

  70. Os yw ymarfer corff yn dda i chi, sut nad oes unrhyw ffordd i mi gerdded neu reidio fy meic i'r gwaith?

  Rwy'n reidio fy meic i'r gwaith bob dydd. Os yw mor bwysig i chi gerdded neu reidio'ch beic i'r gwaith, yna naill ai dewch o hyd i swydd yn agosach i'ch cartref neu symud yn agosach at eich man cyflogaeth. Nid cyfrifoldeb pawb arall yn y byd yw adeiladu sidewalks a llwybrau beic o amgylch eich hwylustod.

  77. Pam nad yw bariau'n darparu gwasanaethau tacsi i bobl sy'n yfed gormod?

  Bydd llawer mewn gwirionedd yn talu am gab ar gyfer cwsmeriaid inebriated, oherwydd materion atebolrwydd cyfreithiol.

  83. Pam na all fy mhlant weddïo'n uchel yn yr ysgol pan fo rhyddid crefydd yn hawl gyfansoddiadol?

  Yn ôl a ddeallaf y gyfraith, mae eich plant yn rhydd i weddïo yn yr ysgol. Fodd bynnag, mae'n anghyfreithlon i athro ymuno neu eu hannog i wneud hynny.

 4. 4

  11. Pam mae pawb yn dweud â ?? Gwahanu'r Eglwys a'r Wladwriaethâ ??? pan nad yw yn y Cyfansoddiad neu'r Datganiad Annibyniaeth?

  Dyma'r llinell safonol a ddefnyddir gan yr ACLU, ac nid oes gan y cyfryngau rhyddfrydol unrhyw gymhelliant i'w herio.

  19. Sut mae gwleidyddion yn ymddeol cyn y gall pobl yn y fyddin?

  Gall pobl filwrol ymddeol mor gynnar â'u pen-blwydd yn 37 oed.

  20. Sut na allwn bleidleisio ar godiadau i wleidyddion?

  Mae gennym Weriniaeth lle mae rheolau a deddfau yn cael eu gwneud gan swyddogion etholedig, yn hytrach na democratiaeth uniongyrchol, lle mae rheolau a deddfau yn cael eu gwneud gan fympwy uniongyrchol y bobl.

  22. Pam mae'r dŵr rydw i'n ei gael o'r tap yn lliwio fy sinciau, toiledau a bathiau ymolchi?

  Rydych chi a minnau'n byw yn Indianapolis, mae ein dŵr daear yn cynnwys llawer iawn o galchfaen, sy'n gadael y staen.

  34. Pam mae gan siopau gymaint o linellau talu pan fydd y mwyafrif ohonyn nhw ar gau?

  Maen nhw'n defnyddio'r lonydd ychwanegol adeg y Nadolig pan mae siopau'n llawn dop o siopwyr.

  38. Pam mae fy mhlant yn cael cymaint o amser i ffwrdd o'r ysgol?

  Felly gall y bechgyn helpu eu pa gyda'r tasgau fferm.

  40. Pam nad ydyn nhw'n undebau sifil hoyw yn iawn?

  Pam nad ydyn nhw'n undebau sifil syth yn iawn? A allaf gael undeb sifil gyda fy bochdew; Rwy'n credu y dylai gael ei gwmpasu gan fy nghynllun iechyd. Beth am Formoniaid amlochrog y gallant gael undeb sifil gyda phob un o'r 14 gwraig?

  41. Pam mae pawb yn edrych mor synnu pan ddywedaf wrtho ef neu hi fod gen i ddalfa lawn fy mhlant?

  Mae'n debyg eu bod yn edrych yn synnu oherwydd nid yw dynion bron byth yn cael eu plant yn llawn mewn ysgariad Indiana. Fel rheol dim ond pan fydd y fam wedi gwneud peth amser carchar difrifol y rhoddir dalfa lawn i dad.

  44. Sut mae gwleidyddion mor gyfoethog?

  Mae'r rhan fwyaf o wleidyddion yn caffael eu cyfoeth cyn dod i'w swydd. Os daw rhywun yn gyfoethog tra yn y swydd, mae'n debygol iddo wneud hynny yn anonest. Mae'n debyg y dylai eich cwestiwn fod â ?? pam mai dim ond pobl gyfoethog sy'n cael eu denu i redeg am swyddâ ???? Yr ateb fyddai, oherwydd bod pobl dosbarth gweithiol i brysur yn ennill bywoliaeth i redeg am swydd.

  46. ​​Os ydym yn rhyfela, sut all y diwydiant olew barhau i gael elw uchaf erioed? Onid yw'r pris hwnnw'n gouging?

  Mae prisiau olew yn cael eu gosod yn ôl y cyflenwad a'r galw. Mae cwmnïau meddalwedd yn gwneud elw uwch nag erioed, a yw'r pris hwnnw'n gouging? Mae trwsio prisiau yn arwain at brinder, celcio a masnachu yn y farchnad ddu.

  50. Pam na ellir tanio gwleidyddion?

  Gallant fod, gallant golli mewn etholiad. Aeth etholiad dwyn i gof California, â hyn i lefel newydd.

  51. Sut mae Indiana wedi newid parthau amser ac yn dal i fod â rhai siroedd mewn rhai eraill?

  Hyd y gallaf ddweud, mae'n rhaid i hopian parth amser Indiana ymwneud â chymhlethdod israddoldeb seicolegol mae'n ymddangos bod gan Hoosiers. Nid oedd y berthynas gyfan yn gwneud unrhyw synnwyr i mi.

  54. Onid gamblo'r farchnad stoc ydyw?

  Mae'n debyg mai gamblo ydyw, ond mae hyd yn oed croesi'r stryd yn gambl ar ffurf benodol. Rwy'n credu ei fod yn wahanol i hapchwarae oherwydd nad yw'n gysylltiedig ag adloniant.

 5. 5

  55. Pam fod yn rhaid i mi fynd i far i gael dyddiad? Onid oes unrhyw ferched sengl yn ymgartrefu yn y Gororau?

  Rwy'n clywed menywod sengl yn gofyn yr un cwestiwn. Rwy'n dyfalu bod gan y broblem rydych chi'n ei chael llai i'w wneud wrth edrych, cymaint â phwy rydych chi'n edrych amdano. Byddwn i'n dychmygu eich bod chi'n cwrdd â menywod sengl mewn ffiniau yn eithaf aml ond nid nhw yw'r menywod rydych chi'n edrych amdanyn nhw.

  56. Pam nad yw Starbucks and Borders yn cael Noson Merched?

  Rwy'n credu bod noson merched yn cyfeirio at ddiffyg tâl cyflenwi i ferched. Gan nad yw Starbucks yn codi tâl arnoch i fynd i mewn, nid wyf yn gweld sut y byddai hyn yn berthnasol. Mae pobl yn mynd i fariau i fachu oherwydd bod alcohol yn gostwng gwaharddiadau cymdeithasol, ac oherwydd bod dawnsio yn rhyw fath o foreplay rhyfedd.

  57. Pam nad oes mwy o wasanaethau o ddrws i ddrws? (Enghraifft: glanhau sych)

  Mae gan Indianapolis wasanaeth glanhau sych o ddrws i ddrws. Nid oes mwy o'r busnesau hyn oherwydd eu bod yn ddrytach ac yn gyffredinol maent yn gwasanaethu cartrefi ochr ogleddol yn unig.

  60. Pam mae gan Ffrainc fwy o orsafoedd pŵer niwclear na'r Unol Daleithiau?

  Rwy'n credu bod sawl rheswm am hyn. Mae'r prif un yn bennaf oherwydd diffyg glo yn Ffrainc. O'r gwledydd datblygedig yn y byd, dim ond Ffrainc a Japan sydd heb lawer o lo i gynhyrchu trydan. Mae Japan braidd yn ffobig Atom am resymau amlwg.

  61. Pam na allwn ni anfon gwastraff niwclear i'r gofod?

  Weithiau mae gwennol ofod yn ei ffrwydro yn yr awyrgylch.

  62. Pam mae cywarch yn anghyfreithlon? Mae'n tyfu'n gyflymach na choed, mae'n gryfach, ac nid yw'n gyffur.

  Doeddwn i ddim yn gwybod bod cywarch diwydiannol yn anghyfreithlon. Mae'n ymddangos fy mod yn cofio bod dillad cywarch yn ffasiynol ychydig flynyddoedd yn ôl, rwy'n credu bod y cywarch diwydiannol cyfan yn beth anghyfreithlon yn chwedl drefol.

  64. Sut mae pethau mor ddrud mewn siop gyfleustra? Byddai'n fwy cyfleus pe na bawn i'n talu cymaint.

  Rydych chi'n talu am gyfleustra cael y siop yn agosach at eich cartref.

  65. Pam ydyn ni'n sgrechian am bris nwy ond rydyn ni'n talu $ 3.50 am Grande Mocha yn Starbucks. (Mmmmmm.)

  Rwy'n beicio i'r gwaith ac yn tueddu i yfed dŵr. Rwy'n dyfalu bod pobl yn trafferthu gan y ffaith bod pris gasoline mewn fflwcs yn ddyddiol ac nad ydyn nhw'n deall pam.

 6. 6
 7. 7

  26. Oherwydd ni all popeth fod ar gael yn Starbucks. (eto)

  50. Oherwydd eu bod yn robotiaid na ellir eu fflamio.

  48. Mob y blog!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.