10 Ffyrdd Profedig i Yrru Traffig i'ch Gwefan E-Fasnach

Gwefan E-Fasnach

“Mae Brandiau E-Fasnach yn Wynebu Cyfradd Methiant 80%”

E-fasnach Ymarferol

Er gwaethaf yr ystadegau trallodus hyn, llwyddodd Levi Feigenson i gynhyrchu $ 27,800 mewn refeniw yn ystod mis cyntaf ei fusnes e-fasnach. Lansiodd Feigenson, gyda'i wraig, frand ategolion ecogyfeillgar o'r enw Mushie ym mis Gorffennaf 2018. Ers hynny, nid oes unrhyw fynd yn ôl i'r perchnogion yn ogystal ag i'r brand. Heddiw, mae Mushie yn dod â thua $ 450,000 mewn gwerthiannau.

Yn yr oedran e-fasnach cystadleuol hwn, lle mae 50% o'r gwerthiannau'n mynd yn uniongyrchol i Amazon, mae adeiladu traffig, a throsi nesaf at amhosibl. Yn dal i fod, profodd cyd-sylfaenwyr Mushie ei fod yn anghywir gan baratoi eu ffordd i dwf di-stop. Os gallant ei wneud, felly gallwch chi hefyd.

Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw strategaethau cystadleuol wedi'u cymysgu â thueddiadau i ddal y sylw yn y dorf. Mae'r canllaw hwn yn cyflwyno strategaethau e-fasnach Mushie ynghyd â thriciau defnyddiol eraill i gael traffig i'ch siop we gyda mwy o botensial i drosi.

10 Ffordd i Yrru Traffig i'ch Busnes E-fasnach

1. Buddsoddi mewn Marchnata Dylanwadwyr

I ddechrau, roeddwn i'n ysgrifennu am Google Adwords, ond mae'r stats yn dangos mai anaml y mae defnyddwyr yn clicio ar hysbysebion gan nad ydyn nhw'n ymddiried ynddyn nhw bellach. Mae'r rhan fwyaf o gliciau'r defnyddwyr yn mynd i ddolenni organig, di-dâl.

Os nad Google AdWords, yna beth yw'r ffordd gyflymaf o roi eich cynhyrchion o flaen miliynau?

Marchnata Dylanwadwyr.

Fe wnaeth Feigenson estyn allan at gannoedd o ddylanwadwyr mawr a micro i hyrwyddo ei gynhyrchion. Anfonodd ei gynhyrchion at Jenna Kutcher, gyda 4000 o ddilynwyr, a Cara Loren, gyda 800,000 o ddilynwyr.

Un arall astudiaeth achos o Silk Almond Milk adroddodd y brand a gynhyrchwyd 11 gwaith yn fwy o Enillion ar Fuddsoddiad o ymgyrch farchnata dylanwadwyr yn hytrach na hysbysebion baner digidol.

Mae brandiau e-fasnach yn ystyried marchnata dylanwadwyr fel buddsoddiad costus. Ond mae Feigenson yn pwysleisio'r ffaith nad oes raid i chi gysylltu â Kim Kardashian i ledaenu gair eich cynhyrchion. Wrth gwrs, bydd yn torri'ch banc heb unrhyw ROI o gwbl. I'r gwrthwyneb, darganfyddwch ddylanwadwyr arbenigol i estyn allan at gwsmeriaid mwy perthnasol yn lle unrhyw un yn unig. Mae dylanwadwyr mawr a micro yn gallu cynyddu traffig e-fasnach gyda ROI ddeg gwaith.

2. Safle ar Amazon

Rwy'n gwybod bod pawb yn siarad am gael eu rhestru ar Google, ond mae Amazon yn beiriant chwilio newydd o'r dirwedd E-fasnach.

Fel yn ôl Mae USA Today yn adrodd, 55% o Siopwyr Ar-lein yn Dechrau eu Ymchwil ar Amazon.

Safle ar Amazon

Mae Feigenson yn tyngu gan Amazon am ei werthiannau digidol cynyddol. Roedd Amazon Fulfillment nid yn unig wedi helpu Feigenson i ofalu am ei stocrestr, ond hefyd yn rhoi mynediad iddo i gynulleidfa newydd helaeth ac offer marchnata, fel Keyword Research, i dyfu am byth.

Ar wahân i'r hyn y mae Amazon yn ei gynnig, gallwch ennill ymddiriedaeth ar unwaith cwsmeriaid trwy gasglu adolygiadau dilys o gyn-gwsmeriaid ac ysgrifennu disgrifiad manwl o'ch cynhyrchion.

Nawr peidiwch â dweud mai Amazon yw eich cystadleuydd. Hyd yn oed os ydyw, byddwch yn dysgu llawer am yr hyn y mae defnyddwyr yn chwilio amdano a sut trwy ddata cwsmeriaid Amazon.

3. Rhyddhewch Bwer SEO

Yma daw hoff strategaeth farchnata perchnogion siopau gwe erioed. O adnabod cwsmeriaid i ysgrifennu blog i hyrwyddo ar Amazon i safle # 1 ar Google, mae SEO yn chwarae rhan hanfodol ar bob cam.

“Mae 93% o Gyfanswm Traffig Gwe yn dod o Search Engine.”

SearchEnginePeople

Mae hynny'n golygu na ellir osgoi SEO. Waeth faint mae marchnata cyfryngau cymdeithasol yn codi i'r brig, mae defnyddwyr yn dal i agor Google i chwilio am gynhyrchion y maent am eu prynu.

I ddechrau gyda SEO, mae'n rhaid i chi ddechrau gydag allweddeiriau. Dechreuwch gasglu geiriau allweddol y mae defnyddwyr yn eu rhoi yn Google i chwilio am gynhyrchion perthnasol. Defnyddiwch gynllunydd allweddair Google i gael help ychwanegol. Neu gallwch hefyd gael cyngor gan offeryn taledig fel Ahrefs ar ei gyfer tactegau SEO datblygedig.

Gweithredwch eich holl eiriau allweddol a gasglwyd yn eich tudalennau cynnyrch, URLau, cynnwys, a lle bynnag y mae angen geiriau. Gwnewch yn siŵr na fyddwch yn baglu ar stwffio geiriau allweddol. Defnyddiwch nhw yn naturiol i gadw'n ddiogel rhag cosbau Google.

4. Strategaethu Cynnwys

Ni allwch ysgrifennu unrhyw beth, ei gyhoeddi, a gobeithio i'r gynulleidfa ganu caneuon o'ch cynhyrchion. Hefyd, ni allwch ddibynnu ar erthyglau yn unig i ledaenu ymwybyddiaeth o'ch cynhyrchion. Mae cynnwys wedi croesi terfynau geiriau ysgrifenedig. Blogiau, fideos, delweddau, podlediadau, ac ati, mae popeth yn cyfrif o dan y categori cynnwys. Bydd creu cynnwys ar hap yn eich drysu ynglŷn â beth i'w greu, sut i greu, a ble i gyhoeddi. Dyna pam mae strategaeth Cynnwys yn hanfodol i arbed eich amser a chynhyrchu'r traffig cywir o'r sianeli cywir.

Yn gyntaf oll, ysgrifennwch y gwahanol fformatau o gynnwys sydd eu hangen arnoch chi. Er enghraifft,

  • Disgrifiadau Cynnyrch
  • Erthyglau ar ddefnyddioldeb a buddion cynhyrchion
  • Fideos arddangos
  • Delweddau cynnyrch
  • Cynnwys wedi'i gynhyrchu gan y defnyddiwr

Neu beth bynnag sydd gennych chi yn yr arsenal.

Neilltuwch y dasg i'r ysgrifennwr, dylunydd, neu bwy bynnag sy'n chwarae rhan yn y broses ffurfio cynnwys. Rhowch y dyn wrth y llyw i gael y cynnwys mewn pryd a'i gyhoeddi yn y lle iawn. Er enghraifft, rhaid i arbenigwr SEO ofalu am erthygl sydd i'w chyhoeddi ar flog y cwmni a'i hyrwyddo ar gyfryngau cymdeithasol.

5. Cyhoeddi Rhaglen Atgyfeirio

Rwy'n dal i gofio'r dyddiau pan oedd Amazon yn newydd i e-fasnach, gan anfon post ataf i gyfeirio'r wefan at fy ffrindiau yn gyfnewid am arian. Roedd flynyddoedd yn ôl. Mae'r strategaeth yn dal i fod i mewn tueddiad ar gyfer siopau e-fasnach newydd neu'r rhai sydd am ennill tyniant cyflym. Mewn gwirionedd, yn yr oes cyfryngau cymdeithasol hon lle mae rhannu yn ddefod ddyddiol, mae pawb yn hoffi rhoi cynnig ar ennill ychydig o bychod yn gyfnewid am gyfeirio safleoedd at eu ffrindiau. Mae fy ffrindiau cyfryngau cymdeithasol yn ei wneud trwy'r amser. Felly rwy'n eithaf sicr am y dacteg hon.

6. Marchnata E-bost

Marchnata E-bost

Mae gan farchnata e-bost y pŵer i ddwyn y sioe o hyd, yn enwedig ar gyfer safleoedd E-fasnach. Gyda marchnata e-bost, gallwch gyflwyno cynhyrchion newydd i'ch cyn-gwsmeriaid ar gyfer cynhyrchu traffig yn gyflym. Mae'n caniatáu ichi ledaenu ymwybyddiaeth o'ch gwefan. Mae marchnata e-bost hefyd yn un o'r sianeli poblogaidd i hyrwyddo cynnwys, newydd-ddyfodiaid, neu ostyngiadau. A pheidiwch ag anghofio'r cartiau segur hynny, lle mae defnyddwyr yn ychwanegu cynhyrchion at y drol ond byth yn clicio ar brynu. Gyda marchnata e-bost, gallwch fynd â defnyddwyr ar y cam olaf o brynu'r cynnyrch.

Dyma enghraifft o e-bost ar gyfer defnyddwyr trol wedi'u gadael:

7. Sefydlu Prawf Cymdeithasol

Mae tua 70% o Ddefnyddwyr Ar-lein yn chwilio am adolygiadau o gynhyrchion cyn prynu.

Defnyddiwr

Mae adolygiadau cynnyrch 12 gwaith yn fwy dibynadwy yn hytrach na disgrifiadau cynnyrch a chopi gwerthu.

Ymgynghori

Prawf cymdeithasol yn brawf i gwsmeriaid, gan gyn-gwsmeriaid, y gallant ymddiried yn eich brand a'ch cynnyrch. Mae Amazon yn llethol gyda phroflenni cymdeithasol. Yn ogystal, mae prawf cymdeithasol yn cyfrannu at gynnwys hefyd, gan fwydo cwest peiriannau chwilio am lwyth o gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr.

Does ryfedd, mae Amazon yn uchel am y rhan fwyaf o'i gynhyrchion.

Dechreuwch gasglu adolygiadau hyd yn oed os yw'n cymryd ychydig o fuddsoddiad. Er enghraifft, gwobrwywch eich cyn gleientiaid am bostio adolygiadau gyda delweddau neu fideos i gael hwb cyflym mewn traffig ac ennill ymddiriedaeth ar unwaith gan gwsmeriaid newydd.

8. Dangos ar Sianeli Cyfryngau Cymdeithasol

Y cyfryngau cymdeithasol yw ail gartref y defnyddwyr.

Adroddodd Salesforce fod 54% o'r millennials yn defnyddio sianeli cyfryngau cymdeithasol i ymchwilio i gynhyrchion.

Salesforce

Wrth siarad amdanaf fy hun, mae hysbysebion Instagram (fel fideos) yn hawdd dylanwadu arnaf i brynu cynnyrch neu danysgrifio ar gyfer aelodaeth. Felly gallaf ddweud y gall sianeli cyfryngau cymdeithasol fod yn fersiwn fach o'ch siop e-fasnach. Creu siopau ar sianeli cyfryngau cymdeithasol lle mae'ch cynulleidfa'n preswylio ac yn cyhoeddi cynnwys yn gyson. Rhedeg hysbysebion hefyd i ledaenu ymwybyddiaeth a gyrru traffig ar unwaith.

9. Rhowch Bestsellers o flaen

Fy rheswm hanfodol i neidio ar Amazon ar gyfer ymchwilio i gynnyrch yw gweld gwerthwyr llyfrau gyda'r adolygiadau mwyaf. Mae Amazon wedi adeiladu'r nodwedd hon yn dda iawn. Roeddwn i'n chwilio am yr olew cnau coco gorau. Rhoddodd Amazon reswm da imi ei brynu gan y gwerthwr llyfrau gorau.

Gyda'r nodwedd hon yn unig, nid oes angen i mi gloddio'n ddwfn ym mha gynnyrch i'w brynu. Ac rwy'n cael digon o amser i ddarllen adolygiadau ar y cynnyrch a argymhellir.

Trwy arddangos y cynhyrchion sy'n gwerthu orau, rydych chi'n dangos i ddefnyddwyr beth mae eraill yn ei brynu a pham ddylen nhw roi cynnig arni. Mae'n ffordd brofedig o gyfleu'ch gofal - mae ymddiriedaeth defnyddwyr yn cynyddu, sy'n arwain at eu penderfyniad prynu.

Categoreiddiwch eich cynhyrchion a thynnwch y cynhyrchion sy'n gwerthu uchaf. Rhaglennwch nhw i ddod o'u blaen pryd bynnag y bydd defnyddwyr yn chwilio am eiriau allweddol tebyg. Tagiwch y cynhyrchion sy'n gwerthu orau gydag enw fel dewis brand neu'r hyn a argymhellir gan ddefnyddwyr.

10. Cynnig Llongau Am Ddim ar ôl Terfyn Penodol

Rhowch derfyn penodol ar gyfer cludo nwyddau am ddim. Er enghraifft, “Dosbarthu Am Ddim ar Archebion dros $ 10”Neu ba bynnag bris sydd orau gennych.

Mae'r un hon yn gweithio'n rhy dda pan fyddwch chi eisiau mynd at ddefnyddwyr i ychwanegu mwy o eitemau at y rhestr heb eu gorfodi.

Mae'n Eich Trowch

Mae'r holl ddulliau a drafodir uchod yn hawdd i'w gweithredu. Mae rhai ohonynt yn cymryd amser tra gall rhai ddod ar waith ar unwaith. Defnyddiwch lai o dasgau cymryd amser nawr, a rhowch eich tîm i weithio ar gyfer gweithgareddau llafurus. Dewch yn ôl a gadewch imi wybod pa un yr oeddech chi'n ei hoffi fwyaf. Pob hwyl.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.